CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Quyết định 1561/QĐ-BGTVT công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa Bộ Giao thông Vận tải và địa phương trong lĩnh vực đường thủy nội địa
 • Mã số: 1561/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 10/01/2024
2 Quyết định 3110/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 3110/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 31/12/2023
3 Thông tư 13/2023/TT-BNV hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
 • Mã số: 13/2023/TT-BNV
 • Cơ quan: Bộ Nội vụ
 • Cập nhật: 11/12/2023
4 Thông báo 476/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với một số bộ, địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính ngày 16/11/2023
 • Mã số: 476/TB-VPCP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 28/11/2023
5 Danh sách cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III
 • Mã số: Danh sách cán bộ, công chức BPMC
 • Cơ quan:
 • Cập nhật: 29/10/2023
6 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ DỰ HỌC, THI, KIỂM TRA, CẤP, CẤP LẠI, CHUYỂN ĐỔI GCNKNCM, CCCM
 • Mã số: Phụ lục XIV
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 29/10/2023
7 Quyết định 995/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
 • Mã số: 995/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 29/10/2023
8 Thông tư 01/2020/TT-VPCP quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
 • Mã số: 01/2020/TT-VPCP
 • Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
 • Cập nhật: 26/10/2023
9 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
 • Mã số: 02/2017/TT-VPCP
 • Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
 • Cập nhật: 26/10/2023
10 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
 • Mã số: 92/2017/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 26/10/2023
11 Quyết định 324/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 324/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/10/2023
12 Quyết định 468/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Mã số: 468/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 08/09/2023
13 Quyết định 1363/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 1363/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 11/05/2022
14 Quyết định 2084A/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giao thông vận tải
 • Mã số: 2084A/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 11/05/2022
15 Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Mã số: 61/2018/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 13/10/2023
16 Quyết định số 1915/QĐ-BGTVT về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 1915/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 21/09/2023
17 Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Mã số: 01/2018/TT-VPCP
 • Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
 • Cập nhật: 13/10/2023
18 Quyết định 285/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 285/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 16/10/2023
19 Nghị định 107/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Mã số: 107/2021/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 13/10/2023
20 Quyết định 2250/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giao thông vận tải
 • Mã số: 2250/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/05/2022
21 Quyết định số 877/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm hàng hải, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
 • Mã số: 877/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 09/10/2023
22 Quyết định 1336/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
 • Mã số: 1336/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 07/11/2022
Thời tiết
Thứ năm: 29/02/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina