CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Quyết định 732/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 732/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 21/06/2024
2 Quyết định 206/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024
 • Mã số: 206/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 29/05/2024
3 Quyết định 161/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 161/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 15/05/2024
4 Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 về tiếp tục đẩy mạnh giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp
 • Mã số: 13512/BGTVT-VP
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 20/03/2024
5 Chỉ thị 27/CT-TTg tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp
 • Mã số: 27/CT-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 20/03/2024
6 Quyết định 1405/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 1405/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 11/03/2024
7 Quyết định 1561/QĐ-BGTVT công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa Bộ Giao thông Vận tải và địa phương trong lĩnh vực đường thủy nội địa
 • Mã số: 1561/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 10/01/2024
8 Quyết định 3110/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 3110/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 31/12/2023
9 Thông tư 13/2023/TT-BNV hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
 • Mã số: 13/2023/TT-BNV
 • Cơ quan: Bộ Nội vụ
 • Cập nhật: 11/12/2023
10 Thông báo 476/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với một số bộ, địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính ngày 16/11/2023
 • Mã số: 476/TB-VPCP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 28/11/2023
11 Danh sách cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III
 • Mã số: Danh sách cán bộ, công chức BPMC
 • Cơ quan:
 • Cập nhật: 29/10/2023
12 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ DỰ HỌC, THI, KIỂM TRA, CẤP, CẤP LẠI, CHUYỂN ĐỔI GCNKNCM, CCCM
 • Mã số: Phụ lục XIV
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 29/10/2023
13 Quyết định 995/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
 • Mã số: 995/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 29/10/2023
14 Thông tư 01/2020/TT-VPCP quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
 • Mã số: 01/2020/TT-VPCP
 • Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
 • Cập nhật: 26/10/2023
15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
 • Mã số: 02/2017/TT-VPCP
 • Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
 • Cập nhật: 26/10/2023
16 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
 • Mã số: 92/2017/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 26/10/2023
17 Quyết định 324/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 324/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/10/2023
18 Quyết định 468/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Mã số: 468/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 08/09/2023
19 Quyết định 1363/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 1363/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 11/05/2022
20 Quyết định 2084A/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giao thông vận tải
 • Mã số: 2084A/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 11/05/2022
21 Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Mã số: 61/2018/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 13/10/2023
22 Quyết định số 1915/QĐ-BGTVT về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 1915/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 21/09/2023
23 Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Mã số: 01/2018/TT-VPCP
 • Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
 • Cập nhật: 13/10/2023
24 Quyết định 285/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 285/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 16/10/2023
25 Nghị định 107/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Mã số: 107/2021/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 13/10/2023
26 Quyết định 2250/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giao thông vận tải
 • Mã số: 2250/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/05/2022
27 Quyết định số 877/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm hàng hải, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
 • Mã số: 877/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 09/10/2023
28 Quyết định 1336/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
 • Mã số: 1336/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 07/11/2022
Thời tiết
Thứ hai: 24/06/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina