CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Luật Thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, số 44/2013/QH13
 • Mã số: 44/2013/QH13
 • Cơ quan: Quốc hội
 • Cập nhật: 07/11/2022
2 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 • Mã số: 84/2014/NĐ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 07/11/2022
3 Thông tư 188/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 • Mã số: 188/2014/TT-BTC
 • Cơ quan: Bộ Tài chính
 • Cập nhật: 07/11/2022
4 Quyết định 21/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 • Mã số: 21/QĐ-BTC
 • Cơ quan: Bộ Tài chính
 • Cập nhật: 07/11/2022
5 Thông tư số 129/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04/12/2017 quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
 • Mã số: 129/2017/TT-BTC
 • Cơ quan: Bộ Tài chính
 • Cập nhật: 17/01/2023
6 Nghị định 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước
 • Mã số: 63/2019/NĐ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 04/04/2023
7 Nghị định 102/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
 • Mã số: 102/2021/NĐ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 17/01/2023
8 Nghị quyết 74/2022/QH15 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 • Mã số: 74/2022/QH15
 • Cơ quan: Quốc hội
 • Cập nhật: 17/01/2023
9 Quyết định 1658/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
 • Mã số: 1658/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 17/01/2023
Thời tiết
Thứ hai: 22/07/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina