Banner Header
CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên văn bản Thông tin
1 Thông tư 33/2022/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 01/02/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 33/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 18/01/2023
2 Thông tư 39/2022/TT-BGTVT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/03/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 39/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/01/2023
3 Thông tư 21/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/11/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 21/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 09/12/2022
4 Thông tư 23/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Hiệu lực: 01/01/1970 Tải xuống
 • Số hiệu: 23/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 25/11/2022
5 Nghị định 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/1970 Tải xuống
 • Số hiệu: 42/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 25/11/2022
6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa của Quốc hội, số 48/2014/QH13
Hiệu lực: 01/01/1970 Tải xuống
 • Số hiệu: 48/2014/QH13
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 14/11/2022
7 Quyết định 1336/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
Hiệu lực: 01/01/1970 Tải xuống
 • Số hiệu: 1336/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 07/11/2022
8 Nghị định 54/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/1970 Tải xuống
 • Số hiệu: 54/2022/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 07/11/2022
9 Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/1970 Tải xuống
 • Số hiệu: 57/VBHN-BGTVT
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/11/2022
10 Thông tư 75/2014/TT-BGTVT Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 19/12/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 75/2014/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/06/2022
11 Thông tư 61/2015/TT-BGTVT Quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa
Hiệu lực: 02/11/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 61/2015/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/06/2022
12 Thông tư 42/2021/TT- BGTVT Quy định về công tác điều tiết khóng chế bảo đảm an toàn giao thông chống và trôi và hạn chế giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/03/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 42/2021/TT- BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
13 Thông tư 36/2021/TT- BGTVT Quy định công tác khảo sát luồng đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/03/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 36/2021/TT- BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
14 Thông tư 22/2021/TT-BGTVT Quy định về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm
Hiệu lực: 01/12/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 22/2021/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
15 Thông tư 18/2021/TT-BGTVT Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 18/2021/TT- BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
16 Thông tư 10/2021/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bộ sung một số điều của Thông Tư số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.
Hiệu lực: 15/06/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 10/2021/TT- BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
17 Quyết định 3360/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở giao thông vận tải
Hiệu lực: 17/09/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 3360/QĐ-UBND
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
18 Quyết định 2446/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vẩn tải tỉnh Tiền Giang
Hiệu lực: 16/09/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 2446/QĐ-UBND
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
19 Quyết định 616/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và phê duyệ, Quy trình thực hiện theo quy chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Tỉnh Cà Mau
Hiệu lực: 30/03/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 616/QĐ-UBND
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
20 Nghị định 08/2021/NĐ-CP Quy định về hoạt động quản lý đường thủy nội địa
Hiệu lực: 28/01/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 08/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
21 Thông tư 12/2018/TT-BGTVT Quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Hiệu lực: 15/05/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 12/2018/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
22 Quyết định 2084A/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giao thông vận tải
Hiệu lực: 26/09/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 2084A/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
23 Quyết định 1364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ và Đường thủy nội địa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau
Hiệu lực: 01/01/1970 Tải xuống
 • Số hiệu: 1364/QĐ-UBND
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
24 Nghị định 159/2018/NĐ-CP Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Hiệu lực: 28/11/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 159/2018/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
25 Nghị định 128/2018/ NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Hiệu lực: 24/09/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 128/2018/ NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
26 Nghị định 45/2018/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạn tầng giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 13/03/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 45/2018/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực:
 • Cập nhật: 11/05/2022
27 Thông tư 50/2017/TT-BGTVT Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
Hiệu lực: 15/02/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 50/2017/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
28 Thông tư 49/2017/TT-BGTVT Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa
Hiệu lực: 16/05/2008 Tải xuống
 • Số hiệu: 49/2017/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
29 Thông tư 26/2017/TT-BGTVT Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 26/2017/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
30 Nghị định 05/2017/NĐ-CP Quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
Hiệu lực: 01/07/2017 Tải xuống
 • Số hiệu: 05/2017/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
31 Thông tư 198/2016/ TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt
Hiệu lực: 01/01/2017 Tải xuống
 • Số hiệu: 198/2016/ TT-BTC
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
32 Nghị định 24/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật giao thông đường thủy nội đị và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/05/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 24/2015/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
33 Quyết định 2250/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giao thông vận tải
Hiệu lực: 04/12/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 2250/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/05/2022
Dữ liệu ĐTNĐ
Liên kết website
Góp ý - Hỗ trợ
Thống kê truy cập
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina