CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên văn bản Thông tin
1 Thông tư 32/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2020/TT-BGTVT ngày 11/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Hiệu lực: 15/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 32/2023/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/12/2023
2 Thông tư 33/2023/TT-BGTVT quy định về phân cấp quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
Hiệu lực: 15/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 33/2023/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Sắp có hiệu lực
 • Cập nhật: 31/12/2023
3 Thông tư số 13/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy
Hiệu lực: 01/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 13/2023/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/10/2023
4 Quyết định 1079/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
Hiệu lực: 09/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 1079/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Sắp có hiệu lực
 • Cập nhật: 13/09/2023
5 Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”
Hiệu lực: 04/09/2012 Tải xuống
 • Số hiệu: 18-CT/TW
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/09/2023
6 Thông tư 16/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa
Hiệu lực: 15/08/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 16/2023/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Sắp có hiệu lực
 • Cập nhật: 03/08/2023
7 Thông tư 18/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư 12/2019/TT-BGTVT
Hiệu lực: 30/06/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 18/2023/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Sắp có hiệu lực
 • Cập nhật: 14/07/2023
8 Thông tư 64/2014/TT-BGTVT Định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 64/2014/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 27/06/2023
9 Thông tư số 25/2016/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - xã hội quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Hiệu lực: 01/01/2017 Tải xuống
 • Số hiệu: 25/2016/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 27/06/2023
10 Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 10/2023/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Sắp có hiệu lực
 • Cập nhật: 27/06/2023
11 Thông tư 17/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động (AIS) của tàu thuyền
Hiệu lực: 09/04/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 17/2018/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 26/06/2023
12 Quyết định 1601/QĐ-BGTVT về việc thí điểm giao Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý luồng đường thủy nội địa quốc gia
Hiệu lực: 05/12/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 1601/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/05/2023
13 Thông tư 22/2021/TT-BGTVT Quy định về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm
Hiệu lực: 01/12/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 22/2021/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
14 Thông tư 18/2021/TT-BGTVT Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 18/2021/TT- BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
15 Thông tư 10/2021/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bộ sung một số điều của Thông Tư số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.
Hiệu lực: 15/06/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 10/2021/TT- BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
16 Nghị định 08/2021/NĐ-CP Quy định về hoạt động quản lý đường thủy nội địa
Hiệu lực: 28/01/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 08/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
17 Thông tư 12/2019/ TT-BGTVT Ban hành định mức kinh tế -kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo vệ đường thủy nội địa
Hiệu lực: 25/04/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 12/2019/ TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
18 Thông tư 12/2018/TT-BGTVT Quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Hiệu lực: 15/05/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 12/2018/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
19 Nghị định 159/2018/NĐ-CP Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Hiệu lực: 28/11/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 159/2018/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
20 Nghị định 45/2018/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạn tầng giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 13/03/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 45/2018/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực:
 • Cập nhật: 11/05/2022
21 Thông tư 50/2017/TT-BGTVT Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
Hiệu lực: 15/02/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 50/2017/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
22 Thông tư 49/2017/TT-BGTVT Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa
Hiệu lực: 16/05/2008 Tải xuống
 • Số hiệu: 49/2017/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
23 Thông tư 26/2017/TT-BGTVT Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 26/2017/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
24 Nghị định 05/2017/NĐ-CP Quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
Hiệu lực: 01/07/2017 Tải xuống
 • Số hiệu: 05/2017/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
25 Thông tư 198/2016/ TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt
Hiệu lực: 01/01/2017 Tải xuống
 • Số hiệu: 198/2016/ TT-BTC
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
26 Nghị định 24/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật giao thông đường thủy nội đị và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/05/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 24/2015/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
27 Nghị định số 78/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 01/07/2016 Tải xuống
 • Số hiệu: 78/2016/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 24/11/2023
28 Nghị quyết số 30/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/09/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”
Hiệu lực: 01/03/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 30/NQ-CP
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/09/2023
29 Thông tư số 01/2017/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra, xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 28/07/2017 Tải xuống
 • Số hiệu: 01/2017/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/02/2024
30 Quyết định số 620/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện “Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”
Hiệu lực: 14/03/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 620/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/09/2023
31 Quyết định 937/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án
Hiệu lực: 15/05/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 937/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/05/2023
32 Thông tư 08/2019/TT-BGTVT Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạn tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện
Hiệu lực: 01/06/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 08/2019/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
33 Thông tư 03/2017/TT-BGTVT quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 15/03/2017 Tải xuống
 • Số hiệu: 03/2017/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 09/06/2023
34 Quyết định 418/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới"
Hiệu lực: 16/04/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 418/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/05/2023
35 Thông tư 37/2020/TT-BCT quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
Hiệu lực: 30/11/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 37/2020/TT-BCT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/05/2023
36 Thông tư 113/2020/TT-BTC về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 30/12/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 113/2020/TT-BTC
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/05/2023
37 Thông tư 42/2021/TT- BGTVT Quy định về công tác điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông chống và trôi và hạn chế giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/03/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 42/2021/TT- BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
38 Nghị định 128/2018/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa đã được Chính phủ ban hành ngày 24/09/2018
Hiệu lực: 24/09/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 128/2018/ NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
39 Thông tư 40/2019/TT-BGTVT về việc quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 15/10/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 40/2019/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 04/05/2023
40 Quyết định 1752/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết thúc ủy quyền công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam
Hiệu lực: 01/01/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 1752/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/03/2023
41 Thông tư 06/2020/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2017/TT-BGTVT quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 09/03/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 06/2020/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 09/06/2023
42 Quyết định 21/2022/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa
Hiệu lực: 09/11/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 21/2022/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/01/2023
43 Quyết định 1269/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hiệu lực: 19/10/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 1269/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/01/2023
44 Nghị định 54/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/11/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 54/2022/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 07/11/2022
45 Thông tư 33/2022/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 01/02/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 33/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 18/01/2023
46 Thông tư 38/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 15/02/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 38/2023/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 26/12/2023
47 Thông tư 39/2022/TT-BGTVT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/03/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 39/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/01/2023
48 Thông tư 21/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/11/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 21/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 09/12/2022
49 Thông tư 23/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Hiệu lực: 03/10/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 23/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 25/11/2022
50 Nghị định 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa
Hiệu lực: 08/04/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 42/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 25/11/2022
51 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa của Quốc hội, số 48/2014/QH13
Hiệu lực: 17/06/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 48/2014/QH13
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 14/11/2022
52 Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
Hiệu lực: 03/10/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 57/VBHN-BGTVT
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/11/2022
53 Thông tư 75/2014/TT-BGTVT Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 19/12/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 75/2014/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/06/2022
54 Thông tư 61/2015/TT-BGTVT Quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa
Hiệu lực: 02/11/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 61/2015/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/06/2022
55 Thông tư 36/2021/TT- BGTVT Quy định công tác khảo sát luồng đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/03/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 36/2021/TT- BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
56 Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy
Hiệu lực: 23/03/2012 Tải xuống
 • Số hiệu: 08/2012/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 09/06/2023
57 Thông tư số 03/2013/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/03/2012 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy
Hiệu lực: 29/03/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 03/2013/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 09/06/2023
Dữ liệu ĐTNĐ
Liên kết website
Góp ý - Hỗ trợ
Thống kê truy cập
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina