CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên văn bản Thông tin
1 Luật thanh tra, số 56/2010/QH12
Hiệu lực: 15/11/2010 Tải xuống
 • Số hiệu: 56/2010/QH12
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
2 Nghị định 57/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 31/05/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 57/2013/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
3 Thông tư 64/2013/TT-BGTVT Quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải
Hiệu lực: 31/12/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 64/2013/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
4 Thông tư 67/2013/TT-BGTVT Quy định về trách nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm trong công tác thanh tra của ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 31/12/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 67/2013/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
5 Thông tư 68/2013/TT-BGTVT Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 31/12/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 68/2013/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
6 Thông tư 02/2014/TT-BGTVT quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 25/02/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 02/2014/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 31/05/2022
7 Thông tư 52/2015/TT-BGTVT quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra của thanh tra ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 24/09/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 52/2015/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
8 Nghị định 132/2015/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/07/2016 Tải xuống
 • Số hiệu: 132/2015/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
9 Thông tư 32/2016/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 07/11/2016 Tải xuống
 • Số hiệu: 32/2016/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 31/05/2022
10 Thông tư 18/2018/ TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016 /TT- BGTVT ngày 9 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải thi hành một số điều của nghị định số 132/2015/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/06/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 18/2018/ TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
11 Nghị định 19/2020/NĐ-CP về việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Hiệu lực: 31/03/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 19/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/08/2023
12 Nghị định 138/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
Hiệu lực: 31/12/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 138/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/04/2023
13 Thông tư 02/2021/TT-TTCP về việc quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Hiệu lực: 22/03/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 02/2021/TT-TTCP
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 14/03/2023
14 Nghị định 139/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 31/12/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 139/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
15 Nghị định 03/2022/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều
Hiệu lực: 06/01/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 03/2022/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 28/04/2022
16 Thông tư 30/2022/TT-BGTVT về việc quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 01/02/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 30/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/04/2023
17 Luật Thanh tra số 11/2022/QH15
Hiệu lực: 01/07/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 11/2022/QH15
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/04/2023
18 Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
Hiệu lực: 15/08/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 43/2023/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/07/2023
19 Nghị quyết 37/2023/UBTVQH15 quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước
Hiệu lực: 06/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 37/2023/UBTVQH15
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/11/2023
20 Nghị định 81/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
Hiệu lực: 01/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 81/2023/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 18/01/2024
21 Nghị định 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Hiệu lực: 01/03/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 03/2024/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 18/01/2024
Dữ liệu ĐTNĐ
Liên kết website
Góp ý - Hỗ trợ
Thống kê truy cập
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina