Banner Header
CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên văn bản Thông tin
1 Luật thanh tra, số 56/2010/QH12
Hiệu lực: 15/11/2010 Tải xuống
 • Số hiệu: 56/2010/QH12
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
2 Nghị định 57/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 31/05/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 57/2013/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
3 Thông tư 64/2013/TT-BGTVT Quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải
Hiệu lực: 31/12/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 64/2013/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
4 Thông tư 67/2013/TT-BGTVT Quy định về trách nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm trong công tác thanh tra của ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 31/12/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 67/2013/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực:
 • Cập nhật: 31/05/2022
5 Thông tư 68/2013/TT-BGTVT Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 31/12/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 68/2013/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
6 Thông tư 32/2016/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 07/11/2016 Tải xuống
 • Số hiệu: 32/2016/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
7 Thông tư 52/2015/TT-BGTVT quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra của thanh tra ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 24/09/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 52/2015/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
8 Thông tư 02/2014/TT-BGTVT quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 25/02/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 02/2014/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
9 Nghị định 139/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 31/12/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 139/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
10 Thông tư 18/2018/ TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016 /TT- BGTVT ngày 9 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải thi hành một số điều của nghị định số 132/2015/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/06/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 18/2018/ TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
11 Nghị định 132/2015/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/07/2016 Tải xuống
 • Số hiệu: 132/2015/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
12 Nghị định 03/2022/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều
Hiệu lực: 06/01/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 03/2022/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 28/04/2022
Dữ liệu ĐTNĐ
Liên kết website
Góp ý - Hỗ trợ
Thống kê truy cập
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina