CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên văn bản Thông tin
1 Thông báo 475/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
Hiệu lực: 18/11/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 475/TB-VPCP
 • Loại: Thông báo
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/11/2023
2 Thông tư 09/2023/TT-BXD ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
Hiệu lực: 01/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 09/2023/TT-BXD
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Sắp có hiệu lực
 • Cập nhật: 01/11/2023
3 Quyết định 544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam
Hiệu lực: 25/04/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 544/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/06/2023
4 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12
Hiệu lực: 23/11/2009 Tải xuống
 • Số hiệu: 39/2009/QH12
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/05/2023
5 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Người cao tuổi
Hiệu lực: 14/01/2011 Tải xuống
 • Số hiệu: 06/2011/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 04/05/2023
6 Thông tư số 71/2011/TT-BGTVT quy định về hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộng
Hiệu lực: 30/12/2011 Tải xuống
 • Số hiệu: 71/2011/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/05/2023
7 Luật Thanh niên số 57/2020/QH14
Hiệu lực: 01/01/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 57/2020/QH14
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 01/12/2023
8 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11
Hiệu lực: 01/01/2007 Tải xuống
 • Số hiệu: 64/2006/QH11
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 23/11/2023
9 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 ngày 20/6/2023
Hiệu lực: 01/07/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 19/2023/QH15
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Sắp có hiệu lực
 • Cập nhật: 04/10/2023
10 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số 29/2018/QH14
Hiệu lực: 01/01/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 29/2018/QH14
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/09/2023
11 Luật số 66/2011/QH12 về Phòng, chống mua bán người
Hiệu lực: 01/01/2012 Tải xuống
 • Số hiệu: 66/2011/QH12
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/08/2023
12 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13
Hiệu lực: 25/06/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 84/2015/QH13
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/04/2023
13 Luật 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC)
Hiệu lực: 22/11/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 40/2013/QH13
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
14 Chỉ thị 17-CT/TW về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Hiệu lực: 21/10/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 17-CT/TW
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
15 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH11
Hiệu lực: 21/11/2007 Tải xuống
 • Số hiệu: 03/2007/QH11
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/04/2023
16 Thông tư 7/2020/TT-BNV về việc quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam
Hiệu lực: 01/02/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 7/2020/TT-BNV
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 01/12/2023
17 Nghị định số 69/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS
Hiệu lực: 01/10/2011 Tải xuống
 • Số hiệu: 69/2011/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/11/2023
18 Quyết định số 1012/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Hiệu lực: 31/08/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 1012/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/10/2023
19 Nghị định 26/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
Hiệu lực: 01/07/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 26/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/09/2023
20 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người
Hiệu lực: 15/04/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 09/2013/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/08/2023
21 Quyết định số 87/QĐ-TTg về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
Hiệu lực: 12/01/2016 Tải xuống
 • Số hiệu: 87/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/04/2023
22 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, Chính phủ nhấn mạnh nguyên tắc đầu tiên trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ là cứu người bị nạn
Hiệu lực: 18/07/2017 Tải xuống
 • Số hiệu: 83/2017/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
23 Hướng dẫn 82-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII)
Hiệu lực: 02/12/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 82-HD/BTGTW
 • Loại: Hướng dẫn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
24 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
Hiệu lực: 01/03/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 13/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 01/12/2023
25 Chỉ thị 06/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
Hiệu lực: 28/06/2012 Tải xuống
 • Số hiệu: 06/CT-BGTVT
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/11/2023
26 Nghị quyết 99/2019/QH14 về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
Hiệu lực: 27/11/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 99/2019/QH14
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/10/2023
27 Quyết định 969/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
Hiệu lực: 07/07/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 969/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/09/2023
28 Quyết định 2381/QĐ-BCT về việc điều chỉnh phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm
Hiệu lực: 09/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 2381/QĐ-BCT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 13/09/2023
29 Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người
Hiệu lực: 15/02/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 35/2013/TT-BLĐTBXH
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/08/2023
30 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
Hiệu lực: 15/05/2016 Tải xuống
 • Số hiệu: 39/2016/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/04/2023
31 Nghị quyết 126/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Hiệu lực: 08/10/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 126/NQ-CP
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
32 Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
Hiệu lực: 09/03/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 17/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 01/12/2023
33 Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
Hiệu lực: 22/05/2012 Tải xuống
 • Số hiệu: 16/CT-TTg
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực:
 • Cập nhật: 23/11/2023
34 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán
Hiệu lực: 25/03/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/08/2023
35 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, người phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp và người học nghề, tập nghề, thử việc phải được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra
Hiệu lực: 15/05/2016 Tải xuống
 • Số hiệu: 44/2016/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 20/04/2023
36 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Hiệu lực: 24/11/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 136/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
37 Nghị quyết 128/NQ-CP về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
Hiệu lực: 11/10/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 128/NQ-CP
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
38 Nghị quyết 38/NQ-CP về việc ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19
Hiệu lực: 17/03/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 38/NQ-CP
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/04/2023
39 Quyết định 1331/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Hiệu lực: 24/07/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 1331/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 01/12/2023
40 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) của Quốc hội, số 71/2020/QH14
Hiệu lực: 01/07/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 71/2020/QH14
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/11/2023
41 Quyết định 193/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Hiệu lực: 09/02/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 193/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/08/2023
42 Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
Hiệu lực: 20/02/2017 Tải xuống
 • Số hiệu: 02/2017/TT-BLĐTBXH
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/04/2023
43 Thông tư 149/2020/TT-BCA về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Hiệu lực: 31/12/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 149/2020/TT-BCA
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
44 Quyết định 359/QĐ-BGTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Hiệu lực: 22/03/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 359/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
45 Quyết định 1246/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030
Hiệu lực: 14/08/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 1246/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/11/2023
46 Thông tư 82/2021/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Hiệu lực: 06/08/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 82/2021/TT-BCA
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
47 Quyết định 1409/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19
Hiệu lực: 01/06/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 1409/QĐ-BYT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/04/2023
48 Chỉ thị sô 07-CT/TW 2021 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
Hiệu lực: 06/07/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 07-CT/TW 2021
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực:
 • Cập nhật: 23/11/2023
49 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
Hiệu lực: 31/12/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 144/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2023
50 Nghị định 63/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Hiệu lực: 01/07/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 63/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/11/2023
51 Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Hiệu lực: 30/06/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 04/2021/TT-BLĐTBXH
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
52 Quyết định 1856/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở trẻ em
Hiệu lực: 05/07/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 1856/QĐ-BYT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
53 Công điện 664/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19
Hiệu lực: 25/07/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 664/CĐ-TTg
 • Loại: Công điện
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
54 Thông tư 04/2023/TT-BYT về việc quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV
Hiệu lực: 01/05/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 04/2023/TT-BYT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/11/2023
55 Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Hiệu lực: 18/05/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 02-KL/TW
 • Loại: Kết luận
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/10/2023
56 Quyết định 2122/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn
Hiệu lực: 01/08/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 2122/QĐ-BYT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
57 Quyết định 1492/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Hiệu lực: 10/09/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 1492/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/10/2023
58 Quyết định 2447/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng
Hiệu lực: 06/09/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 2447/QĐ-BYT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
59 Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
Hiệu lực: 03/01/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 01/CT-TTg
 • Loại:
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2023
60 Quyết định 3044/QĐ-BYT về việc bổ sung bệnh Đậu mùa khỉ vào danh mục các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Hiệu lực: 09/11/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 3044/QĐ-BYT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/04/2023
61 Thông tư 02/2023/TT-BCA quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân
Hiệu lực: 13/01/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 02/2023/TT-BCA
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2023
62 Quyết định 2447/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng
Hiệu lực: 06/09/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 2447/QĐ-BYT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 08/05/2023
63 Công điện 220/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy
Hiệu lực: 05/04/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 220/CĐ-TTg
 • Loại: Công điện
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2023
64 Công điện 825/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Hiệu lực: 15/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 825/CĐ-TTg
 • Loại: Công điện
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/10/2023
Dữ liệu ĐTNĐ
Liên kết website
Góp ý - Hỗ trợ
Thống kê truy cập
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina