CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Luật thanh tra, số 56/2010/QH12
 • Mã số: 56/2010/QH12
 • Cơ quan: Quốc hội
 • Cập nhật: 31/05/2022
2 Nghị định 57/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải
 • Mã số: 57/2013/NĐ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 31/05/2022
3 Thông tư 64/2013/TT-BGTVT Quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải
 • Mã số: 64/2013/TT-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 31/05/2022
4 Thông tư 67/2013/TT-BGTVT Quy định về trách nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm trong công tác thanh tra của ngành Giao thông vận tải
 • Mã số: 67/2013/TT-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 31/05/2022
5 Thông tư 68/2013/TT-BGTVT Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Giao thông vận tải
 • Mã số: 68/2013/TT-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 31/05/2022
6 Thông tư 52/2015/TT-BGTVT quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra của thanh tra ngành Giao thông vận tải
 • Mã số: 52/2015/TT-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 31/05/2022
7 Thông tư 02/2021/TT-TTCP về việc quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
 • Mã số: 02/2021/TT-TTCP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 14/03/2023
8 Luật Thanh tra số 11/2022/QH15
 • Mã số: 11/2022/QH15
 • Cơ quan: Quốc hội
 • Cập nhật: 11/04/2023
9 Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
 • Mã số: 43/2023/NĐ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 19/07/2023
10 Nghị quyết 37/2023/UBTVQH15 quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước
 • Mã số: 37/2023/UBTVQH15
 • Cơ quan:
 • Cập nhật: 23/11/2023
11 Nghị định 81/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
 • Mã số: 81/2023/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 18/01/2024
12 Nghị định 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
 • Mã số: 03/2024/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 18/01/2024
Thời tiết
Thứ hai: 22/07/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina