CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên văn bản Thông tin
1 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, số 10/2022/QH15
Hiệu lực: 01/07/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 10/2022/QH15
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/06/2023
2 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Hiệu lực: 25/02/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 04/2015/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/06/2023
3 Thông tư số 01/2016/TT-BNV hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Hiệu lực: 13/01/2016 Tải xuống
 • Số hiệu: 01/2016/TT-BNV
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/06/2023
4 Nghị quyết 09b/NQ-BCH về Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới
Hiệu lực: 23/08/2016 Tải xuống
 • Số hiệu: 09b/NQ-BCH
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/06/2023
5 Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Hiệu lực: 10/06/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 1360/HD-TLĐ
 • Loại: Hướng dẫn
 • Hiệu lực:
 • Cập nhật: 18/01/2024
6 Hướng dẫn 41/HD-TLĐ 2021 Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Hiệu lực: 11/11/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 41/HD-TLĐ
 • Loại: Hướng dẫn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/06/2023
7 Quyết định 346/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hiệu lực: 06/04/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 346/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/06/2023
8 Nghị định 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hiệu lực: 15/08/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 59/2023/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/08/2023
9 Nghị định 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
Hiệu lực: 08/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 61/2023/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 07/09/2023
Dữ liệu ĐTNĐ
Liên kết website
Góp ý - Hỗ trợ
Thống kê truy cập
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina