CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên văn bản Thông tin
1 Thông tư 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước
Hiệu lực: 01/07/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 26/2019/TT-BTC
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 28/07/2023
2 Nghị định 107/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Hiệu lực: 12/06/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 107/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 08/09/2023
3 Quyết định 115/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2022
Hiệu lực: 24/02/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 115/QĐ-BNV
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 28/07/2023
4 Thông tư 33/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước
Hiệu lực: 15/08/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 33/2022/TT-BTC
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 28/07/2023
5 Quyết định 83/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2023
Hiệu lực: 15/02/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 83/QĐ-BNV
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 28/07/2023
6 Quyết định 757/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Hiệu lực: 25/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 757/QĐ-BNV
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 28/11/2023
Dữ liệu ĐTNĐ
Liên kết website
Góp ý - Hỗ trợ
Thống kê truy cập
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina