CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Công văn 11917/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035
 • Mã số: 11917/BTC-ĐT
 • Cơ quan: Bộ Tài chính
 • Cập nhật: 22/02/2024
2 Quyết định 515/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025
 • Mã số: 515/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 22/02/2024
3 Quyết định 1230/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 – 2025
 • Mã số: 1230/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 22/02/2024
4 Quyết định 2215/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
 • Mã số: 2215/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 22/02/2024
5 Kế hoạch 5702/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04/06/2020 của Bộ Chính trị và Quyết định 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
 • Mã số: 5702/KH-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 22/02/2024
6 Kết luận 76/KL/TW của Bộ Chính trị về việc về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
 • Mã số: 76/KL/TW
 • Cơ quan: Bộ Chính trị
 • Cập nhật: 22/02/2024
Thời tiết
Thứ năm: 18/04/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina