CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Công văn 2992/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về thực hiện chính sách tinh giản biên chế
 • Mã số: 2992/BNV-TCBC
 • Cơ quan: Bộ Nội vụ
 • Cập nhật: 30/05/2024
2 Nghị định 29/2024/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước
 • Mã số: 29/2024/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 09/04/2024
3 Công văn 64/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc xác định cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
 • Mã số: 64/BNV-CCVC
 • Cơ quan: Bộ Nội vụ
 • Cập nhật: 19/01/2024
4 Công văn 7583/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung vướng mắc trong việc xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm
 • Mã số: 7583/BNV-TCBC
 • Cơ quan: Bộ Nội vụ
 • Cập nhật: 04/01/2024
5 Thông tư 11/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Mã số: 11/2023/TT-BNNPTNT
 • Cơ quan: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Cập nhật: 29/12/2023
6 Thông tư 22/2023/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trường dự bị đại học
 • Mã số: 22/2023/TT-BGDĐT
 • Cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Cập nhật: 29/12/2023
7 Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập
 • Mã số: 20/2023/TT-BGDĐT
 • Cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Cập nhật: 29/12/2023
8 Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
 • Mã số: 19/2023/TT-BGDĐT
 • Cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Cập nhật: 29/12/2023
9 Thông tư 11/2023/TT-BXD hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng
 • Mã số: 11/2023/TT-BXD
 • Cơ quan: Bộ Xây dựng
 • Cập nhật: 29/12/2023
10 Thông tư 10/2023/TT-BXD hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng
 • Mã số: 10/2023/TT-BXD
 • Cơ quan: Bộ Xây dựng
 • Cập nhật: 29/12/2023
11 Thông tư 10/2023/TT-BTNMT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 • Mã số: 10/2023/TT-BTNMT
 • Cơ quan: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Cập nhật: 29/12/2023
12 Thông tư 17/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức khoa học và công nghệ (KHCN) công lập
 • Mã số: 17/2023/TT-BKHCN
 • Cơ quan: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Cập nhật: 29/12/2023
13 Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
 • Mã số: 10/2023/TT-BLĐTBXH
 • Cơ quan: Bộ Lao động, thương binh và xã hội (BLĐTBXH)
 • Cập nhật: 29/12/2023
14 Thông tư 11/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
 • Mã số: 11/2023/TT-BLĐTBXH
 • Cơ quan: Bộ Lao động, thương binh và xã hội (BLĐTBXH)
 • Cập nhật: 29/12/2023
15 Công văn 5924/BKHĐT-TCCB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đính chính Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BKHĐT ngày 20/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Mã số: 5924/BKHĐT-TCCB
 • Cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Cập nhật: 05/10/2023
16 Thông tư 03/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
 • Mã số: 03/2023/TT-BKHĐT
 • Cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Cập nhật: 05/10/2023
17 Thông tư 01/2023/TT-UBDT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc
 • Mã số: 01/2023/TT-UBDT
 • Cơ quan: Ủy ban Dân tộc
 • Cập nhật: 05/10/2023
18 Thông tư 08/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
 • Mã số: 08/2023/TT-BTTTT
 • Cơ quan: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Cập nhật: 05/10/2023
19 Thông tư 09/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành Thông tin và Truyền thông
 • Mã số: 09/2023/TT-BTTTT
 • Cơ quan: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Cập nhật: 05/10/2023
20 Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức
 • Mã số: 62/2020/NĐ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 13/04/2023
21 Thông tư 42/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải
 • Mã số: 42/2022/TT-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 13/04/2023
22 Thông tư 36/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giao thông vận tải trong đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải
 • Mã số: 36/2022/TT-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 18/07/2023
23 Quyết định 439/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Mã số: 439/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 16/05/2023
24 Thông tư 12/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập
 • Mã số: 12/2022/TT-BNV
 • Cơ quan: Bộ Nội vụ
 • Cập nhật: 12/09/2023
25 Thông tư 05/2023/TT-BTNMT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường
 • Mã số: 05/2023/TT-BTNMT
 • Cơ quan: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Cập nhật: 05/10/2023
26 Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục
 • Mã số: 15/2023/TT-BGDĐT
 • Cơ quan:
 • Cập nhật: 05/10/2023
27 Thông tư 16/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ
 • Mã số: 16/2023/TT-BKHCN
 • Cơ quan: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Cập nhật: 05/10/2023
28 Thông tư 10/2023/TT-BVHTTDL hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
 • Mã số: 10/2023/TT-BVHTTDL
 • Cơ quan: Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch
 • Cập nhật: 05/10/2023
29 Thông tư 54/2023/TT-BTC hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính
 • Mã số: 54/2023/TT-BTC
 • Cơ quan: Bộ Tài chính
 • Cập nhật: 05/10/2023
30 Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
 • Mã số: 07/2023/TT-BLĐTBXH
 • Cơ quan: Bộ Lao động, thương binh và xã hội (BLĐTBXH)
 • Cập nhật: 05/10/2023
31 Thông tư số 02/2023/TT-VPCP ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính
 • Mã số: 02/2023/TT-VPCP
 • Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
 • Cập nhật: 05/10/2023
32 Thông tư 01/2023/TT-TTCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra
 • Mã số: 01/2023/TT-TTCP
 • Cơ quan: Thanh tra Chính phủ
 • Cập nhật: 27/11/2023
Thời tiết
Thứ hai: 22/07/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina