CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên văn bản Thông tin
1 Quyết định 671/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ
Hiệu lực: 26/04/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 671/QĐ-BTTTT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 16/05/2024
2 Nghị định 47/2024/NĐ-CP quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia
Hiệu lực: 09/05/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 47/2024/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 13/05/2024
3 Quyết định 72/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước
Hiệu lực: 10/06/2002 Tải xuống
 • Số hiệu: TCVN 6909:2001
 • Loại: Tiêu chuẩn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/08/2023
4 Quyết định 124/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
Hiệu lực: 27/08/2004 Tải xuống
 • Số hiệu: 124/2004/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/08/2023
5 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 109:2017/BTTTT Cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Hiệu lực: 01/10/2017 Tải xuống
 • Số hiệu: QCVN 109:2017/BTTTT
 • Loại: Quy chuẩn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/08/2023
6 Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước
Hiệu lực: 01/07/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 39/2017/TT-BTTTT
 • Loại:
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/08/2023
7 Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Hiệu lực: 22/05/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 45/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 16/10/2023
8 Nghị định 47/2020/NĐ-CP về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước
Hiệu lực: 25/05/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 47/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/08/2023
9 Quyết định 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Hiệu lực: 03/06/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 749/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/06/2023
10 Quyết định 893/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước
Hiệu lực: 25/06/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 893/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/08/2023
11 Quyết định 20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
Hiệu lực: 15/09/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 20/2020/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/08/2023
12 Quyết định 2269/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Hiệu lực: 08/12/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 2269/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/06/2023
13 Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Hiệu lực: 06/01/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 06/QĐ-TTg
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 01/06/2023
14 Quyết định 942/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Hiệu lực: 15/06/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 942/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 01/06/2023
15 Quyết định 178/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Hiệu lực: 28/01/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 178/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/06/2023
16 Chỉ thị 05/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo
Hiệu lực: 23/02/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 05/CT-TTg
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/06/2023
17 Quyết định 95/QĐ-VPCP ban hành Kế hoạch năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Hiệu lực: 24/03/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 95/QĐ-VPCP
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 01/06/2023
18 Quyết định 483/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Hiệu lực: 29/03/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 483/QĐ-BTTTT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 01/06/2023
19 Thông tư 06/2023/TT-BNV ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước
Hiệu lực: 05/05/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 06/2023/TT-BNV
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/08/2023
20 Quyết định 356/QĐ-BNV về việc ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước
Hiệu lực: 30/06/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 356/QĐ-BNV
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/08/2023
21 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15
Hiệu lực: 01/07/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 20/2023/QH15
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 18/07/2023
22 Thông tư 14/2023/TT-BNV ban hành Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ
Hiệu lực: 16/10/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 14/2023/TT-BNV
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/10/2023
Dữ liệu ĐTNĐ
Liên kết website
Góp ý - Hỗ trợ
Thống kê truy cập
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina