CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Nghị quyết 168/NQ-CP ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030
 • Mã số: 168/NQ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 23/11/2023
2 Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
 • Mã số: 03-HD/UBKTTW
 • Cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
 • Cập nhật: 03/10/2023
3 Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
 • Mã số: 50/CT-TW
 • Cơ quan: Bộ Chính trị
 • Cập nhật: 06/10/2022
4 Luật số 36/2018/QH14 Phòng, chống tham nhũng của Quốc hội
 • Mã số: 36/2018/QH14
 • Cơ quan: Quốc hội
 • Cập nhật: 06/10/2022
5 Nghị định 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
 • Mã số: 59/2019/NĐ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 06/10/2022
6 Nghị định 130/2020/NĐ-CP về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
 • Mã số: 130/2020/NĐ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 06/10/2022
7 Kết luận 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
 • Mã số: 05-KL/TW
 • Cơ quan: Chủ tịch nước
 • Cập nhật: 03/04/2023
8 Chỉ thị 07/CT-BGTVT về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ ngành Giao thông Vận tải
 • Mã số: 07/CT-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 03/04/2023
9 Quy định 32-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
 • Mã số: 32-QĐ/TW
 • Cơ quan: Ban Chấp hành Trung ương
 • Cập nhật: 02/03/2023
10 Quyết định 2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021 – 2026
 • Mã số: 2007/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 03/04/2023
11 Nghị định 134/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
 • Mã số: 134/2021/NĐ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 06/10/2022
12 Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
 • Mã số: 12-KL/TW
 • Cơ quan: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
 • Cập nhật: 23/03/2023
13 Hướng dẫn 25-HD/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực
 • Mã số: 25-HD/BCĐTW
 • Cơ quan: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
 • Cập nhật: 02/03/2023
14 Quyết định 1504/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải"
 • Mã số: 1504/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 07/12/2022
15 Quyết định số 271/QĐ-BGTVT, "Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ Giao thông vận tải"
 • Mã số: 271/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 10/05/2023
16 Kế hoạch số 4141/KH-BGTVT về kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 4141/KH-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 10/05/2023
Thời tiết
Thứ hai: 24/06/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina