CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III

1. Tra cứu bằng, CCCM

2. Tra cứu phương tiện thủy nội địa

3. Bản đồ hạ tầng đường thủy nội địa

4. Danh sách cảng bến thủy nội địa

5. Danh sách 45 tuyến vận tải ĐTNĐ

6. Danh mục đề tài khoa học công nghệ

7. Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn

Dữ liệu ĐTNĐ
Liên kết website
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina