CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Nghị định 46/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức
 • Mã số: 46/2010/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 08/07/2024
2 Quyết định 3008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, những việc phải làm và không được làm của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo
 • Mã số: 3008/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 05/06/2024
3 Thông tư số 11/2012/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
 • Mã số: 11/2012/TT-BNV
 • Cơ quan: Bộ Nội vụ
 • Cập nhật: 04/06/2024
4 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 • Mã số: 138/2020/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 15/12/2023
5 Quy định 41-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
 • Mã số: 41-QĐ/TW
 • Cơ quan: Bộ Chính trị
 • Cập nhật: 15/12/2023
6 Quy định 65-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ
 • Mã số: 65-QĐ/TW
 • Cơ quan: Bộ Chính trị
 • Cập nhật: 15/12/2023
7 Quy định 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
 • Mã số: 80-QĐ/TW
 • Cơ quan: Bộ Chính trị
 • Cập nhật: 15/12/2023
Thời tiết
Thứ hai: 22/07/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina