CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Thông báo 476/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với một số bộ, địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính ngày 16/11/2023
 • Mã số: 476/TB-VPCP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 28/11/2023
2 Danh sách Thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III
 • Mã số: TTHC.CCIII
 • Cơ quan:
 • Cập nhật: 31/10/2023
3 Danh sách cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III
 • Mã số: Danh sách cán bộ, công chức BPMC
 • Cơ quan:
 • Cập nhật: 29/10/2023
4 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ DỰ HỌC, THI, KIỂM TRA, CẤP, CẤP LẠI, CHUYỂN ĐỔI GCNKNCM, CCCM
 • Mã số: Phụ lục XIV
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 29/10/2023
5 Quyết định 995/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
 • Mã số: 995/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 29/10/2023
6 Thông tư 01/2020/TT-VPCP quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
 • Mã số: 01/2020/TT-VPCP
 • Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
 • Cập nhật: 26/10/2023
7 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
 • Mã số: 02/2017/TT-VPCP
 • Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
 • Cập nhật: 26/10/2023
8 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
 • Mã số: 92/2017/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 26/10/2023
9 Quyết định 324/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 324/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/10/2023
10 Quyết định 1538/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử một cửa Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 1538/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/10/2023
11 Quyết định 468/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Mã số: 468/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 08/09/2023
12 Quyết định 1363/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 1363/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 11/05/2022
13 Quyết định 2084A/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giao thông vận tải
 • Mã số: 2084A/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 11/05/2022
14 Quyết định 1364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ và Đường thủy nội địa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau
 • Mã số: 1364/QĐ-UBND
 • Cơ quan: Ủy ban nhân dân
 • Cập nhật: 11/05/2022
15 Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Mã số: 61/2018/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 13/10/2023
16 Quyết định số 1915/QĐ-BGTVT về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 1915/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 21/09/2023
17 Nghị định 42/2022/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
 • Mã số: 42/2022/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 30/09/2022
18 Thủ tục cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn
 • Mã số: 1.003135
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 18/05/2022
19 Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Mã số: 01/2018/TT-VPCP
 • Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
 • Cập nhật: 13/10/2023
20 Quyết định 1552/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng
 • Mã số: 1552/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 21/09/2023
21 Thủ tục phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa
 • Mã số: 1.000344
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 24/08/2023
22 Quyết định 285/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 285/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 16/10/2023
23 Nghị định 107/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Mã số: 107/2021/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 13/10/2023
24 Quyết định 422/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
 • Mã số: 422/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 03/11/2022
25 Thủ tục thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa
 • Mã số: 1.009451
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/05/2022
26 Quyết định 1762/QĐ-BGTVT Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần triển khai trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 1762/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 08/02/2023
27 Quyết định 2250/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giao thông vận tải
 • Mã số: 2250/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/05/2022
28 Thủ tục thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng
 • Mã số: 1.009461
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 11/05/2022
29 Quyết định số 877/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm hàng hải, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
 • Mã số: 877/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 09/10/2023
30 Quyết định 766/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử
 • Mã số: 766/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 26/09/2023
31 Thủ tục công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa
 • Mã số: 1.009464
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/05/2022
32 Thông tư 01/2023/TT-VPCP về việc quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
 • Mã số: 01/2023/TT-VPCP
 • Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
 • Cập nhật: 26/05/2023
33 Thủ tục chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông
 • Mã số: 1.009465
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/05/2022
34 Quyết định 1336/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
 • Mã số: 1336/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 07/11/2022
Thời tiết
Thứ sáu: 01/12/2023

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina