CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Quyết định 732/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 732/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 21/06/2024
2 Quyết định 206/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024
 • Mã số: 206/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 29/05/2024
3 Quyết định 290/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 290/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 24/05/2024
4 Quyết định 161/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 161/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 15/05/2024
5 Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 về tiếp tục đẩy mạnh giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp
 • Mã số: 13512/BGTVT-VP
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 20/03/2024
6 Chỉ thị 27/CT-TTg tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp
 • Mã số: 27/CT-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 20/03/2024
7 Quyết định 1405/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 1405/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 11/03/2024
8 Quyết định số 104/QĐ-TTg về Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024
 • Mã số: 104/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 06/03/2024
9 Quyết định 1561/QĐ-BGTVT công bố Danh mục, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa Bộ Giao thông Vận tải và địa phương trong lĩnh vực đường thủy nội địa
 • Mã số: 1561/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 10/01/2024
10 Quyết định 3110/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 3110/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 31/12/2023
11 Thông tư 13/2023/TT-BNV hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
 • Mã số: 13/2023/TT-BNV
 • Cơ quan: Bộ Nội vụ
 • Cập nhật: 11/12/2023
12 Thông báo 476/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với một số bộ, địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính ngày 16/11/2023
 • Mã số: 476/TB-VPCP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 28/11/2023
13 Danh sách Thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III
 • Mã số: TTHC.CCIII
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 31/10/2023
14 Danh sách cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III
 • Mã số: Danh sách cán bộ, công chức BPMC
 • Cơ quan:
 • Cập nhật: 29/10/2023
15 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ DỰ HỌC, THI, KIỂM TRA, CẤP, CẤP LẠI, CHUYỂN ĐỔI GCNKNCM, CCCM
 • Mã số: Phụ lục XIV
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 29/10/2023
16 Quyết định 995/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
 • Mã số: 995/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 29/10/2023
17 Thông tư 01/2020/TT-VPCP quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
 • Mã số: 01/2020/TT-VPCP
 • Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
 • Cập nhật: 26/10/2023
18 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
 • Mã số: 02/2017/TT-VPCP
 • Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
 • Cập nhật: 26/10/2023
19 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
 • Mã số: 92/2017/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 26/10/2023
20 Quyết định 324/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 324/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/10/2023
21 Quyết định 1538/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử một cửa Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 1538/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/10/2023
22 Quyết định 468/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Mã số: 468/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 08/09/2023
23 Quyết định 1363/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 1363/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 11/05/2022
24 Quyết định 2084A/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giao thông vận tải
 • Mã số: 2084A/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 11/05/2022
25 Quyết định 1364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ và Đường thủy nội địa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau
 • Mã số: 1364/QĐ-UBND
 • Cơ quan: Ủy ban nhân dân
 • Cập nhật: 11/05/2022
26 Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Mã số: 61/2018/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 13/10/2023
27 Quyết định số 1915/QĐ-BGTVT về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 1915/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 21/09/2023
28 Nghị định 42/2022/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
 • Mã số: 42/2022/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 30/09/2022
29 Thủ tục cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn
 • Mã số: 1.003135
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 18/05/2022
30 Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Mã số: 01/2018/TT-VPCP
 • Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
 • Cập nhật: 13/10/2023
31 Quyết định 1552/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng
 • Mã số: 1552/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 21/09/2023
32 Thủ tục phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa
 • Mã số: 1.000344
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 24/08/2023
33 Quyết định 285/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 285/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 16/10/2023
34 Nghị định 107/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Mã số: 107/2021/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 13/10/2023
35 Quyết định 422/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
 • Mã số: 422/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 03/11/2022
36 Thủ tục thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa
 • Mã số: 1.009451
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/05/2022
37 Quyết định 1762/QĐ-BGTVT Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần triển khai trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 1762/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 08/02/2023
38 Quyết định 2250/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giao thông vận tải
 • Mã số: 2250/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/05/2022
39 Thủ tục thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng
 • Mã số: 1.009461
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 11/05/2022
40 Quyết định số 877/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm hàng hải, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
 • Mã số: 877/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 09/10/2023
41 Quyết định 766/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử
 • Mã số: 766/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 26/09/2023
42 Thủ tục công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa
 • Mã số: 1.009464
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/05/2022
43 Thông tư 01/2023/TT-VPCP về việc quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
 • Mã số: 01/2023/TT-VPCP
 • Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
 • Cập nhật: 26/05/2023
44 Thủ tục chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông
 • Mã số: 1.009465
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/05/2022
45 Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
 • Mã số: 1.004088
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 15/01/2024
46 Thủ tục Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
 • Mã số: 1.004047
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 15/01/2024
47 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
 • Mã số: 2.001711
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 14/01/2024
48 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
 • Mã số: 1.006391
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 14/01/2024
49 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
 • Mã số: 1.004002
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 15/01/2024
50 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
 • Mã số: 1.004036
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 15/01/2024
51 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
 • Mã số: 1.003970
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 15/01/2024
52 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
 • Mã số: 1.003930
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 15/01/2024
53 Quyết định 1336/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
 • Mã số: 1336/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 07/11/2022
54 Thủ tục Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
 • Mã số: 2.001659
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 14/01/2024
Thời tiết
Thứ hai: 24/06/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina