CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Quyết định 1538/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử một cửa Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 1538/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/10/2023
2 Nghị định 42/2022/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
 • Mã số: 42/2022/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 30/09/2022
3 Quyết định 1552/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng
 • Mã số: 1552/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 21/09/2023
4 Quyết định 422/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022
 • Mã số: 422/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 03/11/2022
5 Quyết định 1762/QĐ-BGTVT Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần triển khai trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Giao thông vận tải
 • Mã số: 1762/QĐ-BGTVT
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 08/02/2023
6 Quyết định 766/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử
 • Mã số: 766/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 26/09/2023
7 Thông tư 01/2023/TT-VPCP về việc quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
 • Mã số: 01/2023/TT-VPCP
 • Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
 • Cập nhật: 26/05/2023
Thời tiết
Thứ năm: 18/04/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina