CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, số 10/2022/QH15
 • Mã số: 10/2022/QH15
 • Cơ quan: Quốc hội
 • Cập nhật: 20/06/2023
2 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
 • Mã số: 04/2015/NĐ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 20/06/2023
3 Thông tư số 01/2016/TT-BNV hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
 • Mã số: 01/2016/TT-BNV
 • Cơ quan: Bộ Nội vụ
 • Cập nhật: 20/06/2023
4 Nghị quyết 09b/NQ-BCH về Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới
 • Mã số: 09b/NQ-BCH
 • Cơ quan: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 • Cập nhật: 20/06/2023
5 Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
 • Mã số: 1360/HD-TLĐ
 • Cơ quan: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 • Cập nhật: 18/01/2024
6 Hướng dẫn 41/HD-TLĐ 2021 Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
 • Mã số: 41/HD-TLĐ
 • Cơ quan: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 • Cập nhật: 20/06/2023
7 Quyết định 346/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
 • Mã số: 346/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 20/06/2023
8 Nghị định 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
 • Mã số: 59/2023/NĐ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 17/08/2023
9 Nghị định 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
 • Mã số: 61/2023/NĐ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 07/09/2023
Thời tiết
Thứ hai: 27/05/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina