CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Danh sách Thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III
 • Mã số: TTHC.CCIII
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 31/10/2023
2 Thủ tục cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn
 • Mã số: 1.003135
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 18/05/2022
3 Thủ tục phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa
 • Mã số: 1.000344
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 24/08/2023
4 Thủ tục thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa
 • Mã số: 1.009451
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/05/2022
5 Thủ tục thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng
 • Mã số: 1.009461
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 11/05/2022
6 Thủ tục công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa
 • Mã số: 1.009464
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/05/2022
7 Thủ tục chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông
 • Mã số: 1.009465
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 19/05/2022
8 Thủ tục Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
 • Mã số: 1.004088
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 15/01/2024
9 Thủ tục Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
 • Mã số: 1.004047
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 15/01/2024
10 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
 • Mã số: 2.001711
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 14/01/2024
11 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
 • Mã số: 1.006391
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 14/01/2024
12 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
 • Mã số: 1.004002
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 15/01/2024
13 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa
 • Mã số: 1.004036
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 15/01/2024
14 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
 • Mã số: 1.003970
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 15/01/2024
15 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
 • Mã số: 1.003930
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 15/01/2024
16 Thủ tục Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
 • Mã số: 2.001659
 • Cơ quan: Bộ Giao thông vận tải
 • Cập nhật: 14/01/2024
Thời tiết
Thứ năm: 18/04/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina