CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên văn bản Thông tin
1 Quyết định 1635/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải
Hiệu lực: 14/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 1635/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/06/2024
2 Quyết định 42/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Hiệu lực: 18/03/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 42/QĐ-BCĐCCHC
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 03/06/2024
3 Quyết định 151/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025”
Hiệu lực: 15/02/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 151/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 21/02/2024
4 Quyết định 932/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
Hiệu lực: 03/06/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 932/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/09/2023
5 Thông tư 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước
Hiệu lực: 01/07/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 26/2019/TT-BTC
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 28/07/2023
6 Quyết định 2534/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành Giao thông vận tài
Hiệu lực: 18/08/2008 Tải xuống
 • Số hiệu: 2534/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Cập nhật: 10/10/2022
7 Nghị định 47/2020/NĐ-CP Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Hiệu lực: 09/04/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 47/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 30/09/2022
8 Nghị định 107/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Hiệu lực: 12/06/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 107/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 08/09/2023
9 Quyết định 2043/2021/QĐ-BGTVT Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giao thông vận tải
Hiệu lực: 30/11/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 2043/2021/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/08/2022
10 Quyết định 46/2021/QĐ-BCĐCCHC Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính Phủ
Hiệu lực: 16/04/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 46/2021/QĐ-BCĐCCHC
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/08/2022
11 Quyết định 115/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2022
Hiệu lực: 24/02/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 115/QĐ-BNV
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 28/07/2023
12 Quyết định 2209/2021/QĐ-BGTVT Ban hành Kế hoạch của cách hành chính năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải
Hiệu lực: 24/12/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 2209/2021/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/08/2022
13 Nghị quyết 76/2021/NQ-CP Ban hành Nghị quyết tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030
Hiệu lực: 15/07/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 76/2021/NQ-CP
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/08/2022
14 Thông tư 33/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước
Hiệu lực: 15/08/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 33/2022/TT-BTC
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 28/07/2023
15 Quyết định 385/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
Hiệu lực: 30/03/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 385/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 26/05/2023
16 Thông báo 79/2022/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ
Hiệu lực: 22/03/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 79/2022/TB-VPCP
 • Loại: Thông báo
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/08/2022
17 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Hiệu lực: 06/08/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 933/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/09/2023
18 Quyết định 83/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2023
Hiệu lực: 15/02/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 83/QĐ-BNV
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 28/07/2023
19 Quyết định 636/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn thuộc Bộ Giao thông Vận tải
Hiệu lực: 25/05/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 636/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/06/2023
20 Quyết định 757/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Hiệu lực: 25/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 757/QĐ-BNV
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 28/11/2023
21 Quyết định 62/QĐ-TCTCCTTHC ban hành Kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
Hiệu lực: 09/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 62/QĐ-TCTCCTTHC
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/09/2023
22 Quyết định 658/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải
Hiệu lực: 29/05/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 658/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 12/06/2023
23 Chỉ thị 08/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải
Hiệu lực: 02/11/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 08/CT-BGTVT
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/11/2023
Dữ liệu ĐTNĐ
Liên kết website
Góp ý - Hỗ trợ
Thống kê truy cập
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina