CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên văn bản Thông tin
1 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
Hiệu lực: 01/07/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: Nghị định 52/2024/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Sắp có hiệu lực
 • Cập nhật: 24/05/2024
2 Nghị định số 06/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
Hiệu lực: 10/03/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 06/2024/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 24/05/2024
3 Nghị định 57/2024/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Hiệu lực: 05/07/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 57/2024/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Sắp có hiệu lực
 • Cập nhật: 24/05/2024
4 Quyết định 671/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Hướng dẫn xác định chi phí phần mềm nội bộ
Hiệu lực: 26/04/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 671/QĐ-BTTTT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 16/05/2024
5 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
Hiệu lực: 15/05/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 50/2024/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 15/05/2024
6 Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
Hiệu lực: 10/04/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 06/2023/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 14/05/2024
7 Nghị định 47/2024/NĐ-CP quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia
Hiệu lực: 09/05/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 47/2024/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 13/05/2024
8 Nghị định 29/2024/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước
Hiệu lực: 01/05/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 29/2024/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Sắp có hiệu lực
 • Cập nhật: 09/04/2024
9 Công điện 968/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp
Hiệu lực: 16/10/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 968/CĐ-TTg
 • Loại: Công điện
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/03/2024
10 Quyết định 960/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước lĩnh vực Nội vụ
Hiệu lực: 07/07/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 960/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 18/03/2024
11 Công văn 11917/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035
Hiệu lực: 02/11/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 11917/BTC-ĐT
 • Loại: Công văn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 22/02/2024
12 Quyết định 515/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025
Hiệu lực: 15/05/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 515/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 22/02/2024
13 Quyết định 1230/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 – 2025
Hiệu lực: 15/07/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 1230/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 22/02/2024
14 Quyết định 2215/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Hiệu lực: 24/12/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 2215/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 22/02/2024
15 Kế hoạch 5702/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04/06/2020 của Bộ Chính trị và Quyết định 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Hiệu lực: 17/06/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 5702/KH-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 22/02/2024
16 Kết luận 76/KL/TW của Bộ Chính trị về việc về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Hiệu lực: 04/06/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 76/KL/TW
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 22/02/2024
17 Quyết định 135/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
Hiệu lực: 31/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 135/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/02/2024
18 Nghị quyết 97/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Hiệu lực: 08/07/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: Nghị quyết 97/NQ-CP
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 24/01/2024
19 Công văn 64/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc xác định cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Hiệu lực: 05/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 64/BNV-CCVC
 • Loại: Hướng dẫn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/01/2024
20 Công văn 7583/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung vướng mắc trong việc xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm
Hiệu lực: 23/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 7583/BNV-TCBC
 • Loại: Công văn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/01/2024
21 Thông tư 32/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2020/TT-BGTVT ngày 11/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Hiệu lực: 15/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 32/2023/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/12/2023
22 Thông tư 33/2023/TT-BGTVT quy định về phân cấp quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
Hiệu lực: 15/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 33/2023/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/12/2023
23 Thông tư 11/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Hiệu lực: 01/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 11/2023/TT-BNNPTNT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/12/2023
24 Thông tư 22/2023/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trường dự bị đại học
Hiệu lực: 05/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 22/2023/TT-BGDĐT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/12/2023
25 Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập
Hiệu lực: 16/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 20/2023/TT-BGDĐT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/12/2023
26 Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Hiệu lực: 16/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 19/2023/TT-BGDĐT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/12/2023
27 Thông tư 11/2023/TT-BXD hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng
Hiệu lực: 05/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 11/2023/TT-BXD
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/12/2023
28 Thông tư 10/2023/TT-BXD hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng
Hiệu lực: 05/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 10/2023/TT-BXD
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/12/2023
29 Thông tư 10/2023/TT-BTNMT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Hiệu lực: 20/11/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 10/2023/TT-BTNMT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/12/2023
30 Thông tư 17/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức khoa học và công nghệ (KHCN) công lập
Hiệu lực: 25/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 17/2023/TT-BKHCN
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/12/2023
31 Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
Hiệu lực: 05/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 10/2023/TT-BLĐTBXH
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/12/2023
32 Thông tư 11/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
Hiệu lực: 15/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 11/2023/TT-BLĐTBXH
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/12/2023
33 Nghị định 85/2023/NĐ-CP của sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Hiệu lực: 07/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 85/2023/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 21/12/2023
34 Thông tư 20/2023/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển
Hiệu lực: 25/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 20/2023/TT-BCT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/12/2023
35 Nghị quyết 168/NQ-CP ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030
Hiệu lực: 11/10/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 168/NQ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/11/2023
36 Công điện 972/CĐ-TTg về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025
Hiệu lực: 17/10/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 972/CĐ-TTg
 • Loại: Công điện
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 03/11/2023
37 Thông tư 09/2023/TT-BXD ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
Hiệu lực: 01/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 09/2023/TT-BXD
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 01/11/2023
38 Thông tư số 13/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy
Hiệu lực: 01/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 13/2023/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/10/2023
39 Công văn 5924/BKHĐT-TCCB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đính chính Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BKHĐT ngày 20/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hiệu lực: 26/07/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 5924/BKHĐT-TCCB
 • Loại: Công văn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
40 Thông tư 03/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
Hiệu lực: 15/06/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 03/2023/TT-BKHĐT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
41 Thông tư 01/2023/TT-UBDT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc
Hiệu lực: 15/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 01/2023/TT-UBDT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
42 Thông tư 08/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Hiệu lực: 15/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 08/2023/TT-BTTTT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
43 Thông tư 09/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành Thông tin và Truyền thông
Hiệu lực: 15/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 09/2023/TT-BTTTT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
44 Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
Hiệu lực: 03/11/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 03-HD/UBKTTW
 • Loại: Hướng dẫn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 03/10/2023
45 Nghị định 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
Hiệu lực: 29/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 73/2023/NĐ-CP
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực:
 • Cập nhật: 03/10/2023
46 Quyết định 1079/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
Hiệu lực: 09/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 1079/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 13/09/2023
47 Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”
Hiệu lực: 04/09/2012 Tải xuống
 • Số hiệu: 18-CT/TW
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/09/2023
48 Thông tư 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Hiệu lực: 01/10/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 12/2023/TT-BNV
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 30/08/2023
49 Thông tư 16/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa
Hiệu lực: 15/08/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 16/2023/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 03/08/2023
50 Thông tư 18/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư 12/2019/TT-BGTVT
Hiệu lực: 30/06/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 18/2023/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 14/07/2023
51 Thông tư 64/2014/TT-BGTVT Định mức kinh tế kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 64/2014/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 27/06/2023
52 Thông tư số 25/2016/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - xã hội quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Hiệu lực: 01/01/2017 Tải xuống
 • Số hiệu: 25/2016/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 27/06/2023
53 Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 10/2023/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 27/06/2023
54 Thông tư 17/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động (AIS) của tàu thuyền
Hiệu lực: 09/04/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 17/2018/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 26/06/2023
55 Quyết định 544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam
Hiệu lực: 25/04/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 544/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/06/2023
56 Quyết định 1601/QĐ-BGTVT về việc thí điểm giao Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thực hiện chức năng quản lý luồng đường thủy nội địa quốc gia
Hiệu lực: 05/12/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 1601/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/05/2023
57 Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12
Hiệu lực: 23/11/2009 Tải xuống
 • Số hiệu: 39/2009/QH12
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/05/2023
58 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Người cao tuổi
Hiệu lực: 14/01/2011 Tải xuống
 • Số hiệu: 06/2011/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 04/05/2023
59 Thông tư số 71/2011/TT-BGTVT quy định về hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộng
Hiệu lực: 30/12/2011 Tải xuống
 • Số hiệu: 71/2011/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/05/2023
60 Thông tư 22/2021/TT-BGTVT Quy định về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm
Hiệu lực: 01/12/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 22/2021/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
61 Thông tư 18/2021/TT-BGTVT Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 18/2021/TT- BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
62 Thông tư 10/2021/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bộ sung một số điều của Thông Tư số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.
Hiệu lực: 15/06/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 10/2021/TT- BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
63 Nghị định 08/2021/NĐ-CP Quy định về hoạt động quản lý đường thủy nội địa
Hiệu lực: 28/01/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 08/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 11/05/2022
64 Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán, kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 30/12/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: /2020/TT- BTC
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
65 Quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông
Hiệu lực: 19/06/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 64/2020/TT-
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
66 Thông tư 35/2020/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Hiệu lực: 15/02/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 35/2020/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
67 Thông tư 08/2020/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam
Hiệu lực: 01/11/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 08/2020/ TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
68 Thông tư 34/2019/ TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/11/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 34/2019/ TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
69 Thông tư 33/2019/TT-BGTVT Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/11/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 33/2019/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
70 Thông tư 12/2019/ TT-BGTVT Ban hành định mức kinh tế -kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo vệ đường thủy nội địa
Hiệu lực: 25/04/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 12/2019/ TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
71 Thông tư 49/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT- BGTVT ngày 6 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng BỘ giao thông vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilomet- địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 49/2018/ TTT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
72 Thông tư 12/2018/TT-BGTVT Quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Hiệu lực: 15/05/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 12/2018/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
73 Nghị định 159/2018/NĐ-CP Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Hiệu lực: 28/11/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 159/2018/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
74 Nghị định 45/2018/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạn tầng giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 13/03/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 45/2018/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực:
 • Cập nhật: 11/05/2022
75 Thông tư 50/2017/TT-BGTVT Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
Hiệu lực: 15/02/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 50/2017/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
76 Thông tư 49/2017/TT-BGTVT Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa
Hiệu lực: 16/05/2008 Tải xuống
 • Số hiệu: 49/2017/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
77 Thông tư 30/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 40/2010/TT- BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đừng thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 30/2017/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
78 Thông tư 26/2017/TT-BGTVT Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 26/2017/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
79 Nghị định 05/2017/NĐ-CP Quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
Hiệu lực: 01/07/2017 Tải xuống
 • Số hiệu: 05/2017/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
80 Thông tư 198/2016/ TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt
Hiệu lực: 01/01/2017 Tải xuống
 • Số hiệu: 198/2016/ TT-BTC
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
81 Nghị định 24/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật giao thông đường thủy nội đị và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/05/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 24/2015/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
82 Chỉ thị 25-CT/TW về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới
Hiệu lực: 25/10/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 25-CT/TW
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 26/02/2024
83 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Hiệu lực: 01/12/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 138/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 15/12/2023
84 Luật Thanh niên số 57/2020/QH14
Hiệu lực: 01/01/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 57/2020/QH14
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 01/12/2023
85 Nghị định số 78/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 01/07/2016 Tải xuống
 • Số hiệu: 78/2016/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 24/11/2023
86 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11
Hiệu lực: 01/01/2007 Tải xuống
 • Số hiệu: 64/2006/QH11
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 23/11/2023
87 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 ngày 20/6/2023
Hiệu lực: 01/07/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 19/2023/QH15
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Sắp có hiệu lực
 • Cập nhật: 04/10/2023
88 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số 29/2018/QH14
Hiệu lực: 01/01/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 29/2018/QH14
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/09/2023
89 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15
Hiệu lực: 01/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 06/2022/QH15
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 12/09/2023
90 Nghị quyết số 30/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/09/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”
Hiệu lực: 01/03/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 30/NQ-CP
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/09/2023
91 Luật số 66/2011/QH12 về Phòng, chống mua bán người
Hiệu lực: 01/01/2012 Tải xuống
 • Số hiệu: 66/2011/QH12
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/08/2023
92 Quyết định 72/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước
Hiệu lực: 10/06/2002 Tải xuống
 • Số hiệu: TCVN 6909:2001
 • Loại: Tiêu chuẩn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/08/2023
93 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, số 10/2022/QH15
Hiệu lực: 01/07/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 10/2022/QH15
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/06/2023
94 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13
Hiệu lực: 01/07/2011 Tải xuống
 • Số hiệu: 02/2011/QH13
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 16/06/2023
95 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13
Hiệu lực: 25/06/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 84/2015/QH13
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/04/2023
96 Luật 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC)
Hiệu lực: 22/11/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 40/2013/QH13
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
97 Chỉ thị 17-CT/TW về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Hiệu lực: 21/10/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 17-CT/TW
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
98 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH11
Hiệu lực: 21/11/2007 Tải xuống
 • Số hiệu: 03/2007/QH11
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/04/2023
99 Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức
Hiệu lực: 01/06/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 62/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 13/04/2023
100 Luật Thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, số 44/2013/QH13
Hiệu lực: 26/11/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 44/2013/QH13
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 07/11/2022
101 Luật Tiếp công dân của Quốc hội, số 42/2013/QH13
Hiệu lực: 01/07/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 42/2013/QH13
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
102 Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Hiệu lực: 07/12/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 50/CT-TW
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
103 Luật thanh tra, số 56/2010/QH12
Hiệu lực: 15/11/2010 Tải xuống
 • Số hiệu: 56/2010/QH12
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
104 Thông tư 01/2019/TT-BGTVT Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/03/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 01/2019/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
105 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15
Hiệu lực: 01/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 15/2023/QH15
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Sắp có hiệu lực
 • Cập nhật: 26/02/2024
106 Thông tư số 01/2017/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra, xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 28/07/2017 Tải xuống
 • Số hiệu: 01/2017/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/02/2024
107 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Hiệu lực: 01/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 98/2023/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 18/01/2024
108 Quy định 41-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
Hiệu lực: 03/11/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 41-QĐ/TW
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 15/12/2023
109 Thông tư 7/2020/TT-BNV về việc quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam
Hiệu lực: 01/02/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 7/2020/TT-BNV
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 01/12/2023
110 Nghị định số 69/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS
Hiệu lực: 01/10/2011 Tải xuống
 • Số hiệu: 69/2011/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/11/2023
111 Quyết định số 1012/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Hiệu lực: 31/08/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 1012/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/10/2023
112 Nghị định 26/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
Hiệu lực: 01/07/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 26/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/09/2023
113 Quyết định số 620/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện “Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”
Hiệu lực: 14/03/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 620/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/09/2023
114 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người
Hiệu lực: 15/04/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 09/2013/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/08/2023
115 Quyết định 124/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
Hiệu lực: 27/08/2004 Tải xuống
 • Số hiệu: 124/2004/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/08/2023
116 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Hiệu lực: 25/02/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 04/2015/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/06/2023
117 Quyết định 937/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án
Hiệu lực: 15/05/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 937/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/05/2023
118 Quyết định số 87/QĐ-TTg về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
Hiệu lực: 12/01/2016 Tải xuống
 • Số hiệu: 87/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/04/2023
119 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, Chính phủ nhấn mạnh nguyên tắc đầu tiên trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ là cứu người bị nạn
Hiệu lực: 18/07/2017 Tải xuống
 • Số hiệu: 83/2017/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
120 Hướng dẫn 82-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII)
Hiệu lực: 02/12/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 82-HD/BTGTW
 • Loại: Hướng dẫn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
121 Thông tư 42/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải
Hiệu lực: 30/12/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 42/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 13/04/2023
122 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Hiệu lực: 08/09/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 84/2014/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 07/11/2022
123 Luật số 36/2018/QH14 Phòng, chống tham nhũng của Quốc hội
Hiệu lực: 20/11/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 36/2018/QH14
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
124 Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
Hiệu lực: 15/08/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 64/2014/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
125 Luật Tố cáo của Quốc hội, số 25/2018/QH14 Luật Tố cáo số 25/2018/QH14
Hiệu lực: 01/01/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 25/2018/QH14
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
126 Nghị định 57/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 31/05/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 57/2013/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
127 Thông tư 08/2019/TT-BGTVT Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạn tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện
Hiệu lực: 01/06/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 08/2019/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
128 Nghị định 28/2024/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến
Hiệu lực: 20/04/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 28/2024/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Sắp có hiệu lực
 • Cập nhật: 27/03/2024
129 Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
Hiệu lực: 01/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 96/2023/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 26/02/2024
130 Quy định 65-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ
Hiệu lực: 28/04/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 65-QĐ/TW
 • Loại: Quy định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 15/12/2023
131 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
Hiệu lực: 01/03/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 13/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 01/12/2023
132 Chỉ thị 06/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
Hiệu lực: 28/06/2012 Tải xuống
 • Số hiệu: 06/CT-BGTVT
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/11/2023
133 Nghị quyết 99/2019/QH14 về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
Hiệu lực: 27/11/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 99/2019/QH14
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/10/2023
134 Quyết định 969/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
Hiệu lực: 07/07/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 969/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/09/2023
135 Quyết định 2381/QĐ-BCT về việc điều chỉnh phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm
Hiệu lực: 09/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 2381/QĐ-BCT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 13/09/2023
136 Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người
Hiệu lực: 15/02/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 35/2013/TT-BLĐTBXH
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/08/2023
137 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 109:2017/BTTTT Cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Hiệu lực: 01/10/2017 Tải xuống
 • Số hiệu: QCVN 109:2017/BTTTT
 • Loại: Quy chuẩn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/08/2023
138 Thông tư 36/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giao thông vận tải trong đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải
Hiệu lực: 01/03/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 36/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 18/07/2023
139 Thông tư số 01/2016/TT-BNV hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Hiệu lực: 13/01/2016 Tải xuống
 • Số hiệu: 01/2016/TT-BNV
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/06/2023
140 Thông tư 03/2017/TT-BGTVT quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 15/03/2017 Tải xuống
 • Số hiệu: 03/2017/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 09/06/2023
141 Quyết định 418/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới"
Hiệu lực: 16/04/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 418/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/05/2023
142 Thông tư 37/2020/TT-BCT quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
Hiệu lực: 30/11/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 37/2020/TT-BCT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/05/2023
143 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
Hiệu lực: 15/05/2016 Tải xuống
 • Số hiệu: 39/2016/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/04/2023
144 Nghị quyết 126/NQ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Hiệu lực: 08/10/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 126/NQ-CP
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
145 Thông tư 188/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Hiệu lực: 10/12/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 188/2014/TT-BTC
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 07/11/2022
146 Nghị định 31/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Hiệu lực: 28/05/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 31/2019/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
147 Nghị định 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Hiệu lực: 01/07/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 59/2019/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
148 Thông tư 64/2013/TT-BGTVT Quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải
Hiệu lực: 31/12/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 64/2013/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
149 Thông tư 39/2014/TT-BGTVT Quy định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của bộ giao thông vận tải
Hiệu lực: 01/11/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 39/2014/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
150 Thông tư 10/2020/TT-BGTVT Quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Hiệu lực: 01/11/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 10/2020/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
151 Thông tư 30/2023/TT-BYT quy định danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa
Hiệu lực: 01/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 30/2023/TT-BYT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 26/02/2024
152 Quy định 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Hiệu lực: 18/08/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 80-QĐ/TW
 • Loại: Quy định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 15/12/2023
153 Quyết định 630/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
Hiệu lực: 11/05/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 630/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 12/12/2023
154 Nghị định 17/2021/NĐ-CP quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
Hiệu lực: 09/03/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 17/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 01/12/2023
155 Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS
Hiệu lực: 22/05/2012 Tải xuống
 • Số hiệu: 16/CT-TTg
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực:
 • Cập nhật: 23/11/2023
156 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán
Hiệu lực: 25/03/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/08/2023
157 Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước
Hiệu lực: 01/07/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 39/2017/TT-BTTTT
 • Loại:
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/08/2023
158 Nghị quyết 09b/NQ-BCH về Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới
Hiệu lực: 23/08/2016 Tải xuống
 • Số hiệu: 09b/NQ-BCH
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/06/2023
159 Quyết định 439/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Hiệu lực: 25/04/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 439/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 16/05/2023
160 Thông tư 113/2020/TT-BTC về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 30/12/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 113/2020/TT-BTC
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/05/2023
161 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động, người phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp và người học nghề, tập nghề, thử việc phải được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra
Hiệu lực: 15/05/2016 Tải xuống
 • Số hiệu: 44/2016/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 20/04/2023
162 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Hiệu lực: 24/11/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 136/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
163 Nghị quyết 128/NQ-CP về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
Hiệu lực: 11/10/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 128/NQ-CP
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
164 Nghị quyết 38/NQ-CP về việc ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19
Hiệu lực: 17/03/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 38/NQ-CP
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/04/2023
165 Thông tư 01/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
Hiệu lực: 11/03/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 01/2021/TT-TTCP
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 28/11/2022
166 Quyết định 21/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Hiệu lực: 12/01/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 21/QĐ-BTC
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 07/11/2022
167 Thông tư 145/2020/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng
Hiệu lực: 20/12/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 145/2020/TT-BCA
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
168 Nghị định 130/2020/NĐ-CP về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Hiệu lực: 30/10/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 130/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
169 Thông tư 67/2013/TT-BGTVT Quy định về trách nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm trong công tác thanh tra của ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 31/12/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 67/2013/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
170 Thông tư 42/2021/TT- BGTVT Quy định về công tác điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông chống và trôi và hạn chế giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/03/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 42/2021/TT- BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
171 Thông tư 38/2020/TT-BGTVT Hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa, thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn chị thường xuyên
Hiệu lực: 31/12/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 38/2020/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 11/05/2022
172 Nghị định 128/2018/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa đã được Chính phủ ban hành ngày 24/09/2018
Hiệu lực: 24/09/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 128/2018/ NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
173 Quyết định số 89/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hiệu lực: 23/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 89/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 26/02/2024
174 Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Hiệu lực: 10/06/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 1360/HD-TLĐ
 • Loại: Hướng dẫn
 • Hiệu lực:
 • Cập nhật: 18/01/2024
175 Quyết định 1331/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Hiệu lực: 24/07/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 1331/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 01/12/2023
176 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) của Quốc hội, số 71/2020/QH14
Hiệu lực: 01/07/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 71/2020/QH14
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/11/2023
177 Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Hiệu lực: 22/05/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 45/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 16/10/2023
178 Thông tư 12/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập
Hiệu lực: 02/12/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 12/2022/TT-BNV
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 12/09/2023
179 Quyết định 193/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Hiệu lực: 09/02/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 193/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/08/2023
180 Nghị định 47/2020/NĐ-CP về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước
Hiệu lực: 25/05/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 47/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/08/2023
181 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH 2021 hợp nhất Luật Khiếu nại
Hiệu lực: 06/08/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 03/VBHN-VPQH
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 16/06/2023
182 Thông tư 40/2019/TT-BGTVT về việc quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 15/10/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 40/2019/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 04/05/2023
183 Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
Hiệu lực: 20/02/2017 Tải xuống
 • Số hiệu: 02/2017/TT-BLĐTBXH
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/04/2023
184 Thông tư 149/2020/TT-BCA về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Hiệu lực: 31/12/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 149/2020/TT-BCA
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
185 Quyết định 359/QĐ-BGTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Hiệu lực: 22/03/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 359/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
186 Kết luận 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Hiệu lực: 03/06/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 05-KL/TW
 • Loại: Kết luận
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 03/04/2023
187 Quyết định 1752/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết thúc ủy quyền công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam
Hiệu lực: 01/01/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 1752/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/03/2023
188 Thông tư số 129/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04/12/2017 quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
Hiệu lực: 01/02/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 129/2017/TT-BTC
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/01/2023
189 Thông tư 04/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình tiếp công dân
Hiệu lực: 01/10/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 04/2021/TT-TTCP
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 28/11/2022
190 Thông tư 68/2013/TT-BGTVT Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 31/12/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 68/2013/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
191 Kế hoạch 63/KH-BYT của Bộ Y tế tổ chức các hoạt động truyền thống hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024)
Hiệu lực: 12/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 63/KH-BYT
 • Loại: Kế hoạch
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 26/02/2024
192 Quyết định 1246/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030
Hiệu lực: 14/08/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 1246/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/11/2023
193 Thông tư 05/2023/TT-BTNMT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường
Hiệu lực: 18/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 05/2023/TT-BTNMT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
194 Hướng dẫn 41/HD-TLĐ 2021 Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Hiệu lực: 11/11/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 41/HD-TLĐ
 • Loại: Hướng dẫn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/06/2023
195 Thông tư 06/2020/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2017/TT-BGTVT quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 09/03/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 06/2020/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 09/06/2023
196 Quyết định 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Hiệu lực: 03/06/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 749/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/06/2023
197 Thông tư 82/2021/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Hiệu lực: 06/08/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 82/2021/TT-BCA
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
198 Quyết định 1409/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19
Hiệu lực: 01/06/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 1409/QĐ-BYT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/04/2023
199 Thông tư 18/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Hiệu lực: 20/07/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 18/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/04/2023
200 Nghị định 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước
Hiệu lực: 11/07/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 63/2019/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/04/2023
201 Chỉ thị 07/CT-BGTVT về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ ngành Giao thông Vận tải
Hiệu lực: 31/08/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 07/CT-BGTVT
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 03/04/2023
202 Quyết định 21/2022/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa
Hiệu lực: 09/11/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 21/2022/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/01/2023
203 Thông tư 18/2022/TT-BGTVT Hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Hiệu lực: 20/07/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 18/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 03/08/2022
204 Thông tư 02/2014/TT-BGTVT quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 25/02/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 02/2014/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 31/05/2022
205 Chỉ thị sô 07-CT/TW 2021 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
Hiệu lực: 06/07/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 07-CT/TW 2021
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực:
 • Cập nhật: 23/11/2023
206 Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục
Hiệu lực: 28/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 15/2023/TT-BGDĐT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
207 Quyết định 893/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước
Hiệu lực: 25/06/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 893/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/08/2023
208 Quyết định 346/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hiệu lực: 06/04/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 346/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/06/2023
209 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
Hiệu lực: 31/12/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 144/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2023
210 Quy định 32-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Hiệu lực: 16/09/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 32-QĐ/TW
 • Loại: Quy định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/03/2023
211 Quyết định 1269/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hiệu lực: 19/10/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 1269/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/01/2023
212 Nghị định 102/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
Hiệu lực: 01/01/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 102/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/01/2023
213 Nghị định 54/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/11/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 54/2022/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 07/11/2022
214 Nghị định 55/2022/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Hiệu lực: 23/08/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 55/2022/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
215 Thông tư 52/2015/TT-BGTVT quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra của thanh tra ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 24/09/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 52/2015/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
216 Nghị định 63/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Hiệu lực: 01/07/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 63/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/11/2023
217 Thông tư 16/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ
Hiệu lực: 25/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 16/2023/TT-BKHCN
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
218 Nghị định 59/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hiệu lực: 15/08/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 59/2023/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/08/2023
219 Quyết định 20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
Hiệu lực: 15/09/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 20/2020/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/08/2023
220 Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Hiệu lực: 30/06/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 04/2021/TT-BLĐTBXH
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
221 Quyết định 1856/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở trẻ em
Hiệu lực: 05/07/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 1856/QĐ-BYT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
222 Công điện 664/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19
Hiệu lực: 25/07/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 664/CĐ-TTg
 • Loại: Công điện
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
223 Quyết định 2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021 – 2026
Hiệu lực: 23/11/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 2007/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 03/04/2023
224 Thông tư 33/2022/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 01/02/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 33/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 18/01/2023
225 Nghị quyết 74/2022/QH15 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Hiệu lực: 15/11/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 74/2022/QH15
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/01/2023
226 Nghị định 132/2015/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/07/2016 Tải xuống
 • Số hiệu: 132/2015/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
227 Thông tư 38/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 15/02/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 38/2023/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 26/12/2023
228 Thông tư 04/2023/TT-BYT về việc quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV
Hiệu lực: 01/05/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 04/2023/TT-BYT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/11/2023
229 Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Hiệu lực: 18/05/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 02-KL/TW
 • Loại: Kết luận
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/10/2023
230 Thông tư 10/2023/TT-BVHTTDL hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Hiệu lực: 01/10/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 10/2023/TT-BVHTTDL
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
231 Nghị định 61/2023/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
Hiệu lực: 08/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 61/2023/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 07/09/2023
232 Quyết định 2269/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số Bộ Giao thông vận tải đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Hiệu lực: 08/12/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 2269/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/06/2023
233 Quyết định 2122/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn
Hiệu lực: 01/08/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 2122/QĐ-BYT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
234 Thông tư 39/2022/TT-BGTVT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/03/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 39/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/01/2023
235 Quyết định 1658/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Hiệu lực: 30/12/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 1658/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/01/2023
236 Nghị định 134/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Hiệu lực: 30/12/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 134/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
237 Thông tư 32/2016/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 07/11/2016 Tải xuống
 • Số hiệu: 32/2016/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 31/05/2022
238 Quyết định 1492/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Hiệu lực: 10/09/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 1492/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/10/2023
239 Thông tư 54/2023/TT-BTC hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính
Hiệu lực: 01/10/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 54/2023/TT-BTC
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
240 Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Hiệu lực: 06/01/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 06/QĐ-TTg
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 01/06/2023
241 Quyết định 2447/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng
Hiệu lực: 06/09/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 2447/QĐ-BYT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/04/2023
242 Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Hiệu lực: 06/04/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 12-KL/TW
 • Loại: Kết luận
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/03/2023
243 Thông tư 21/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/11/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 21/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 09/12/2022
244 Thông tư 18/2018/ TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016 /TT- BGTVT ngày 9 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải thi hành một số điều của nghị định số 132/2015/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/06/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 18/2018/ TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
245 Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Hiệu lực: 15/10/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 07/2023/TT-BLĐTBXH
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
246 Nghị định 19/2020/NĐ-CP về việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Hiệu lực: 31/03/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 19/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/08/2023
247 Quyết định 942/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Hiệu lực: 15/06/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 942/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 01/06/2023
248 Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
Hiệu lực: 03/01/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 01/CT-TTg
 • Loại:
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2023
249 Quyết định 3044/QĐ-BYT về việc bổ sung bệnh Đậu mùa khỉ vào danh mục các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Hiệu lực: 09/11/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 3044/QĐ-BYT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/04/2023
250 Hướng dẫn 25-HD/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực
Hiệu lực: 01/08/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 25-HD/BCĐTW
 • Loại: Hướng dẫn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/03/2023
251 Thông tư 23/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Hiệu lực: 03/10/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 23/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 25/11/2022
252 Thông tư số 02/2023/TT-VPCP ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính
Hiệu lực: 25/10/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 02/2023/TT-VPCP
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
253 Quyết định 178/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Hiệu lực: 28/01/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 178/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/06/2023
254 Thông tư 02/2023/TT-BCA quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân
Hiệu lực: 13/01/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 02/2023/TT-BCA
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2023
255 Quyết định 2447/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng
Hiệu lực: 06/09/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 2447/QĐ-BYT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 08/05/2023
256 Nghị định 138/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
Hiệu lực: 31/12/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 138/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/04/2023
257 Quyết định 1504/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải"
Hiệu lực: 14/11/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 1504/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 07/12/2022
258 Nghị định 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa
Hiệu lực: 08/04/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 42/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 25/11/2022
259 Chỉ thị 05/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo
Hiệu lực: 23/02/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 05/CT-TTg
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/06/2023
260 Công điện 220/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy
Hiệu lực: 05/04/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 220/CĐ-TTg
 • Loại: Công điện
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2023
261 Quyết định số 271/QĐ-BGTVT, "Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ Giao thông vận tải"
Hiệu lực: 21/03/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 271/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 10/05/2023
262 Thông tư 02/2021/TT-TTCP về việc quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Hiệu lực: 22/03/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 02/2021/TT-TTCP
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 14/03/2023
263 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa của Quốc hội, số 48/2014/QH13
Hiệu lực: 17/06/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 48/2014/QH13
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 14/11/2022
264 Công điện 825/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Hiệu lực: 15/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 825/CĐ-TTg
 • Loại: Công điện
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/10/2023
265 Quyết định 95/QĐ-VPCP ban hành Kế hoạch năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Hiệu lực: 24/03/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 95/QĐ-VPCP
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 01/06/2023
266 Kế hoạch số 4141/KH-BGTVT về kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải
Hiệu lực: 24/04/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 4141/KH-BGTVT
 • Loại: Công văn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 10/05/2023
267 Nghị định 139/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 31/12/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 139/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
268 Thông báo 475/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
Hiệu lực: 18/11/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 475/TB-VPCP
 • Loại: Thông báo
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/11/2023
269 Quyết định 483/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Hiệu lực: 29/03/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 483/QĐ-BTTTT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 01/06/2023
270 Nghị định 03/2022/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều
Hiệu lực: 06/01/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 03/2022/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 28/04/2022
271 Thông tư 06/2023/TT-BNV ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước
Hiệu lực: 05/05/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 06/2023/TT-BNV
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/08/2023
272 Thông tư 30/2022/TT-BGTVT về việc quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 01/02/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 30/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/04/2023
273 Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
Hiệu lực: 03/10/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 57/VBHN-BGTVT
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/11/2022
274 Quyết định 356/QĐ-BNV về việc ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước
Hiệu lực: 30/06/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 356/QĐ-BNV
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/08/2023
275 Luật Thanh tra số 11/2022/QH15
Hiệu lực: 01/07/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 11/2022/QH15
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/04/2023
276 Thông tư 75/2014/TT-BGTVT Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 19/12/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 75/2014/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/06/2022
277 Nghị định 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
Hiệu lực: 15/08/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 43/2023/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/07/2023
278 Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15
Hiệu lực: 01/07/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 20/2023/QH15
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 18/07/2023
279 Thông tư 61/2015/TT-BGTVT Quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa
Hiệu lực: 02/11/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 61/2015/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/06/2022
280 Nghị quyết 37/2023/UBTVQH15 quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước
Hiệu lực: 06/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 37/2023/UBTVQH15
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/11/2023
281 Nghị định 81/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
Hiệu lực: 01/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 81/2023/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 18/01/2024
282 Thông tư 01/2023/TT-TTCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra
Hiệu lực: 18/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 01/2023/TT-TTCP
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 27/11/2023
283 Thông tư 14/2023/TT-BNV ban hành Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ
Hiệu lực: 16/10/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 14/2023/TT-BNV
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/10/2023
284 Thông tư 36/2021/TT- BGTVT Quy định công tác khảo sát luồng đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/03/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 36/2021/TT- BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
285 Nghị định 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Hiệu lực: 01/03/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 03/2024/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 18/01/2024
286 Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy
Hiệu lực: 23/03/2012 Tải xuống
 • Số hiệu: 08/2012/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 09/06/2023
287 Thông tư số 03/2013/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/03/2012 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy
Hiệu lực: 29/03/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 03/2013/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 09/06/2023
Dữ liệu ĐTNĐ
Liên kết website
Góp ý - Hỗ trợ
Thống kê truy cập
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina