CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên văn bản Thông tin
1 Thông tư 23/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Hiệu lực: 01/01/1970 Tải xuống
 • Số hiệu: 23/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 25/11/2022
2 Nghị định 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/1970 Tải xuống
 • Số hiệu: 42/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 25/11/2022
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa của Quốc hội, số 48/2014/QH13
Hiệu lực: 01/01/1970 Tải xuống
 • Số hiệu: 48/2014/QH13
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 14/11/2022
4 Quyết định 1336/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
Hiệu lực: 01/01/1970 Tải xuống
 • Số hiệu: 1336/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 07/11/2022
5 Nghị định 54/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/1970 Tải xuống
 • Số hiệu: 54/2022/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 07/11/2022
6 Quyết định 21/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Hiệu lực: 01/01/1970 Tải xuống
 • Số hiệu: 21/QĐ-BTC
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 07/11/2022
7 Thông tư 188/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Hiệu lực: 01/01/1970 Tải xuống
 • Số hiệu: 188/2014/TT-BTC
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 07/11/2022
8 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Hiệu lực: 01/01/1970 Tải xuống
 • Số hiệu: 84/2014/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 07/11/2022
9 Luật Thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, số 44/2013/QH13
Hiệu lực: 01/01/1970 Tải xuống
 • Số hiệu: 44/2013/QH13
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 07/11/2022
10 Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/1970 Tải xuống
 • Số hiệu: 57/VBHN-BGTVT
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/11/2022
11 Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
Hiệu lực: 15/08/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 64/2014/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Sắp có hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
12 Luật Tiếp công dân của Quốc hội, số 42/2013/QH13
Hiệu lực: 01/07/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 42/2013/QH13
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
13 Nghị định 55/2022/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Hiệu lực: 23/08/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 55/2022/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Sắp có hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
14 Nghị định 31/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Hiệu lực: 28/05/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 31/2019/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Sắp có hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
15 Luật Tố cáo của Quốc hội, số 25/2018/QH14 Luật Tố cáo số 25/2018/QH14
Hiệu lực: 01/01/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 25/2018/QH14
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
16 Thông tư 145/2020/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng
Hiệu lực: 20/12/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 145/2020/TT-BCA
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
17 Thông tư 18/2022/TT-BGTVT Hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Hiệu lực: 20/07/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 18/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 03/08/2022
18 Thông tư 75/2014/TT-BGTVT Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 19/12/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 75/2014/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/06/2022
19 Thông tư 61/2015/TT-BGTVT Quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa
Hiệu lực: 02/11/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 61/2015/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/06/2022
20 Luật thanh tra, số 56/2010/QH12
Hiệu lực: 15/11/2010 Tải xuống
 • Số hiệu: 56/2010/QH12
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
21 Nghị định 57/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 31/05/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 57/2013/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
22 Thông tư 64/2013/TT-BGTVT Quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải
Hiệu lực: 31/12/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 64/2013/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
23 Thông tư 67/2013/TT-BGTVT Quy định về trách nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm trong công tác thanh tra của ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 31/12/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 67/2013/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực:
 • Cập nhật: 31/05/2022
24 Thông tư 68/2013/TT-BGTVT Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 31/12/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 68/2013/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
25 Thông tư 32/2016/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 07/11/2016 Tải xuống
 • Số hiệu: 32/2016/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
26 Thông tư 52/2015/TT-BGTVT quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra của thanh tra ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 24/09/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 52/2015/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
27 Thông tư 02/2014/TT-BGTVT quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải
Hiệu lực: 25/02/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 02/2014/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 31/05/2022
28 Thông tư 39/2014/TT-BGTVT Quy định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của bộ giao thông vận tải
Hiệu lực: 01/11/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 39/2014/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
29 Thông tư 42/2021/TT- BGTVT Quy định về công tác điều tiết khóng chế bảo đảm an toàn giao thông chống và trôi và hạn chế giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/03/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 42/2021/TT- BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
30 Thông tư 36/2021/TT- BGTVT Quy định công tác khảo sát luồng đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/03/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 36/2021/TT- BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
31 Thông tư 22/2021/TT-BGTVT Quy định về phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm
Hiệu lực: 01/12/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 22/2021/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
32 Thông tư 18/2021/TT-BGTVT Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 18/2021/TT- BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
33 Thông tư 10/2021/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bộ sung một số điều của Thông Tư số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.
Hiệu lực: 15/06/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 10/2021/TT- BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
34 Quyết định 3360/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở giao thông vận tải
Hiệu lực: 17/09/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 3360/QĐ-UBND
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
35 Quyết định 2446/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vẩn tải tỉnh Tiền Giang
Hiệu lực: 16/09/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 2446/QĐ-UBND
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
36 Quyết định 616/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và phê duyệ, Quy trình thực hiện theo quy chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Tỉnh Cà Mau
Hiệu lực: 30/03/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 616/QĐ-UBND
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
37 Nghị định 139/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 31/12/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 139/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
38 Nghị định 08/2021/NĐ-CP Quy định về hoạt động quản lý đường thủy nội địa
Hiệu lực: 28/01/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 08/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
39 Thông tư Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán, kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 30/12/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: /2020/TT- BTC
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
40 Quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông
Hiệu lực: 19/06/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 64/2020/TT-
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
41 Thông tư 38/2020/TT-BGTVT Hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa, thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn chị thường xuyên
Hiệu lực: 31/12/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 38/2020/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
42 Thông tư 35/2020/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Hiệu lực: 15/02/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 35/2020/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
43 Thông tư 10/2020/TT-BGTVT Quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
Hiệu lực: 01/11/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 10/2020/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
44 Thông tư 08/2020/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam
Hiệu lực: 01/11/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 08/2020/ TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
45 Quyết định 420/QĐ-UBND CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH CÀ MAU
Hiệu lực: 17/03/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 420/QĐ-UBND
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
46 Thông tư 40/2019/TT-BGTVT Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 40/2019/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
47 Thông tư 34/2019/ TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/11/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 34/2019/ TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
48 Thông tư 33/2019/TT-BGTVT Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/11/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 33/2019/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
49 Thông tư 12/2019/ TT-BGTVT Ban hành định mức kinh tế -kỹ thuật các hao phí ca máy cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo vệ đường thủy nội địa
Hiệu lực: 25/04/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 12/2019/ TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
50 Thông tư 08/2019/TT-BGTVT Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạn tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện
Hiệu lực: 01/06/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 08/2019/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
51 Thông tư 01/2019/TT-BGTVT Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/03/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 01/2019/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
52 Quyết định 1363/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Hiệu lực: 15/08/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 1363/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
53 Thông tư 49/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2012/TT- BGTVT ngày 6 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng BỘ giao thông vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilomet- địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 49/2018/ TTT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
54 Thông tư 18/2018/ TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016 /TT- BGTVT ngày 9 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải thi hành một số điều của nghị định số 132/2015/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/06/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 18/2018/ TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
55 Thông tư 12/2018/TT-BGTVT Quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Hiệu lực: 15/05/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 12/2018/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
56 Quyết định 2084A/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giao thông vận tải
Hiệu lực: 26/09/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 2084A/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
57 Quyết định 1364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ và Đường thủy nội địa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau
Hiệu lực: 01/01/1970 Tải xuống
 • Số hiệu: 1364/QĐ-UBND
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
58 Nghị định 159/2018/NĐ-CP Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Hiệu lực: 28/11/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 159/2018/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
59 Nghị định 128/2018/ NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Hiệu lực: 24/09/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 128/2018/ NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
60 Nghị định 45/2018/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạn tầng giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 13/03/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 45/2018/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực:
 • Cập nhật: 11/05/2022
61 Thông tư 50/2017/TT-BGTVT Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
Hiệu lực: 15/02/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 50/2017/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
62 Thông tư 49/2017/TT-BGTVT Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa
Hiệu lực: 16/05/2008 Tải xuống
 • Số hiệu: 49/2017/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
63 Thông tư 30/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 40/2010/TT- BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đừng thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 30/2017/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
64 Thông tư 26/2017/TT-BGTVT Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/01/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 26/2017/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
65 Nghị định 05/2017/NĐ-CP Quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
Hiệu lực: 01/07/2017 Tải xuống
 • Số hiệu: 05/2017/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
66 Thông tư 198/2016/ TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt
Hiệu lực: 01/01/2017 Tải xuống
 • Số hiệu: 198/2016/ TT-BTC
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
67 Nghị định 132/2015/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/07/2016 Tải xuống
 • Số hiệu: 132/2015/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
68 Nghị định 24/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật giao thông đường thủy nội đị và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa
Hiệu lực: 01/05/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 24/2015/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 11/05/2022
69 Nghị định 03/2022/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều
Hiệu lực: 06/01/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 03/2022/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 28/04/2022
70 Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Hiệu lực: 07/12/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 50/CT-TW
 • Loại:
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
71 Luật số 36/2018/QH14 Phòng, chống tham nhũng của Quốc hội
Hiệu lực: 20/11/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 36/2018/QH14
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
72 Thông tư 39/2014/TT-BGTVT Quy định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của bộ giao thông vận tải
Hiệu lực: 12/09/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 39/2014/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/05/2022
73 Nghị định 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Hiệu lực: 01/07/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 59/2019/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
74 Thông tư 40/2019/TT-BGTVT Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Hiệu lực: 15/10/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 40/2019/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/05/2022
75 Nghị định 130/2020/NĐ-CP về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Hiệu lực: 30/10/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 130/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
76 Quyết định 2250/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giao thông vận tải
Hiệu lực: 04/12/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 2250/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/05/2022
77 Nghị định 134/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Hiệu lực: 01/07/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 134/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
78 Quyết định 285/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giao thông vận tải
Hiệu lực: 23/02/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 285/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/05/2022
Dữ liệu ĐTNĐ
Liên kết website
Góp ý - Hỗ trợ
Thống kê truy cập
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina