CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên thủ tục Thông tin
1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
 • Mã số: 50/2024/NĐ-CP
 • Cơ quan: Chính phủ
 • Cập nhật: 15/05/2024
2 Thông tư 09/2023/TT-BXD ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
 • Mã số: 09/2023/TT-BXD
 • Cơ quan: Bộ Xây dựng
 • Cập nhật: 01/11/2023
3 Luật 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC)
 • Mã số: 40/2013/QH13
 • Cơ quan: Quốc hội
 • Cập nhật: 19/04/2023
4 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, Chính phủ nhấn mạnh nguyên tắc đầu tiên trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ là cứu người bị nạn
 • Mã số: 83/2017/NĐ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 19/04/2023
5 Nghị quyết 99/2019/QH14 về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
 • Mã số: 99/2019/QH14
 • Cơ quan: Quốc hội
 • Cập nhật: 17/10/2023
6 Quyết định 630/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
 • Mã số: 630/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 12/12/2023
7 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
 • Mã số: 136/2020/NĐ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 19/04/2023
8 Thông tư 149/2020/TT-BCA về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
 • Mã số: 149/2020/TT-BCA
 • Cơ quan: Bộ Công an
 • Cập nhật: 19/04/2023
9 Thông tư 82/2021/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
 • Mã số: 82/2021/TT-BCA
 • Cơ quan: Bộ Công an
 • Cập nhật: 19/04/2023
10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
 • Mã số: 144/2021/NĐ-CP
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 11/05/2023
11 Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
 • Mã số: 04/2021/TT-BLĐTBXH
 • Cơ quan: Bộ Lao động, thương binh và xã hội (BLĐTBXH)
 • Cập nhật: 19/04/2023
12 Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
 • Mã số: 02-KL/TW
 • Cơ quan: Ban Bí thư
 • Cập nhật: 17/10/2023
13 Quyết định 1492/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
 • Mã số: 1492/QĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 17/10/2023
14 Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
 • Mã số: 01/CT-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 11/05/2023
15 Thông tư 02/2023/TT-BCA quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân
 • Mã số: 02/2023/TT-BCA
 • Cơ quan: Bộ Công an
 • Cập nhật: 11/05/2023
16 Công điện 220/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy
 • Mã số: 220/CĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 11/05/2023
17 Công điện 825/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
 • Mã số: 825/CĐ-TTg
 • Cơ quan: Thủ tướng
 • Cập nhật: 17/10/2023
18 Thông báo 475/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
 • Mã số: 475/TB-VPCP
 • Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
 • Cập nhật: 23/11/2023
Thời tiết
Thứ hai: 27/05/2024

Thời tiết

 
 
Tin nổi bật
Dữ liệu ĐTNĐ
Góp ý - Hỗ trợ
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina