CHI CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC III
Inland Waterways Administration Branch III
STT Tên văn bản Thông tin
1 Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
Hiệu lực: 10/04/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 06/2023/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 14/05/2024
2 Nghị định 29/2024/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước
Hiệu lực: 01/05/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 29/2024/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Sắp có hiệu lực
 • Cập nhật: 09/04/2024
3 Công điện 968/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp
Hiệu lực: 16/10/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 968/CĐ-TTg
 • Loại: Công điện
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 20/03/2024
4 Quyết định 135/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
Hiệu lực: 31/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 135/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/02/2024
5 Công văn 64/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc xác định cơ cấu ngạch công chức và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Hiệu lực: 05/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 64/BNV-CCVC
 • Loại: Hướng dẫn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/01/2024
6 Công văn 7583/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung vướng mắc trong việc xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm
Hiệu lực: 23/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 7583/BNV-TCBC
 • Loại: Công văn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/01/2024
7 Thông tư 11/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Hiệu lực: 01/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 11/2023/TT-BNNPTNT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/12/2023
8 Thông tư 22/2023/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trường dự bị đại học
Hiệu lực: 05/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 22/2023/TT-BGDĐT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/12/2023
9 Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập
Hiệu lực: 16/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 20/2023/TT-BGDĐT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/12/2023
10 Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Hiệu lực: 16/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 19/2023/TT-BGDĐT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/12/2023
11 Thông tư 11/2023/TT-BXD hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng
Hiệu lực: 05/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 11/2023/TT-BXD
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/12/2023
12 Thông tư 10/2023/TT-BXD hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng
Hiệu lực: 05/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 10/2023/TT-BXD
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/12/2023
13 Thông tư 10/2023/TT-BTNMT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Hiệu lực: 20/11/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 10/2023/TT-BTNMT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/12/2023
14 Thông tư 17/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức khoa học và công nghệ (KHCN) công lập
Hiệu lực: 25/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 17/2023/TT-BKHCN
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/12/2023
15 Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
Hiệu lực: 05/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 10/2023/TT-BLĐTBXH
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/12/2023
16 Thông tư 11/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
Hiệu lực: 15/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 11/2023/TT-BLĐTBXH
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 29/12/2023
17 Nghị định 85/2023/NĐ-CP của sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Hiệu lực: 07/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 85/2023/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 21/12/2023
18 Thông tư 20/2023/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển
Hiệu lực: 25/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 20/2023/TT-BCT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 19/12/2023
19 Nghị quyết 168/NQ-CP ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030
Hiệu lực: 11/10/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 168/NQ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/11/2023
20 Công điện 972/CĐ-TTg về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025
Hiệu lực: 17/10/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 972/CĐ-TTg
 • Loại: Công điện
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 03/11/2023
21 Công văn 5924/BKHĐT-TCCB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đính chính Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BKHĐT ngày 20/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hiệu lực: 26/07/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 5924/BKHĐT-TCCB
 • Loại: Công văn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
22 Thông tư 03/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
Hiệu lực: 15/06/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 03/2023/TT-BKHĐT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
23 Thông tư 01/2023/TT-UBDT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công tác dân tộc trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công tác dân tộc
Hiệu lực: 15/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 01/2023/TT-UBDT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
24 Thông tư 08/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Hiệu lực: 15/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 08/2023/TT-BTTTT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
25 Thông tư 09/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành Thông tin và Truyền thông
Hiệu lực: 15/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 09/2023/TT-BTTTT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
26 Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
Hiệu lực: 03/11/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 03-HD/UBKTTW
 • Loại: Hướng dẫn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 03/10/2023
27 Nghị định 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
Hiệu lực: 29/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 73/2023/NĐ-CP
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực:
 • Cập nhật: 03/10/2023
28 Thông tư 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Hiệu lực: 01/10/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 12/2023/TT-BNV
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 30/08/2023
29 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Hiệu lực: 01/12/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 138/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 15/12/2023
30 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15
Hiệu lực: 01/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 06/2022/QH15
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 12/09/2023
31 Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức
Hiệu lực: 01/06/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 62/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 13/04/2023
32 Luật Thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, số 44/2013/QH13
Hiệu lực: 26/11/2013 Tải xuống
 • Số hiệu: 44/2013/QH13
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 • Cập nhật: 07/11/2022
33 Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Hiệu lực: 07/12/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 50/CT-TW
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
34 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Hiệu lực: 01/01/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 98/2023/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 18/01/2024
35 Quy định 41-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
Hiệu lực: 03/11/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 41-QĐ/TW
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 15/12/2023
36 Thông tư 42/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải
Hiệu lực: 30/12/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 42/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 13/04/2023
37 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Hiệu lực: 08/09/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 84/2014/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 07/11/2022
38 Luật số 36/2018/QH14 Phòng, chống tham nhũng của Quốc hội
Hiệu lực: 20/11/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 36/2018/QH14
 • Loại: Luật
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
39 Nghị định 28/2024/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến
Hiệu lực: 20/04/2024 Tải xuống
 • Số hiệu: 28/2024/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Sắp có hiệu lực
 • Cập nhật: 27/03/2024
40 Quy định 65-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ
Hiệu lực: 28/04/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 65-QĐ/TW
 • Loại: Quy định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 15/12/2023
41 Thông tư 36/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giao thông vận tải trong đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải
Hiệu lực: 01/03/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 36/2022/TT-BGTVT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 18/07/2023
42 Thông tư 188/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Hiệu lực: 10/12/2014 Tải xuống
 • Số hiệu: 188/2014/TT-BTC
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 07/11/2022
43 Nghị định 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Hiệu lực: 01/07/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 59/2019/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
44 Quy định 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Hiệu lực: 18/08/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 80-QĐ/TW
 • Loại: Quy định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 15/12/2023
45 Quyết định 439/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Hiệu lực: 25/04/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 439/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 16/05/2023
46 Quyết định 21/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Hiệu lực: 12/01/2015 Tải xuống
 • Số hiệu: 21/QĐ-BTC
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 07/11/2022
47 Nghị định 130/2020/NĐ-CP về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Hiệu lực: 30/10/2020 Tải xuống
 • Số hiệu: 130/2020/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
48 Thông tư 12/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập
Hiệu lực: 02/12/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 12/2022/TT-BNV
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 12/09/2023
49 Kết luận 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Hiệu lực: 03/06/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 05-KL/TW
 • Loại: Kết luận
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 03/04/2023
50 Thông tư số 129/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 04/12/2017 quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên
Hiệu lực: 01/02/2018 Tải xuống
 • Số hiệu: 129/2017/TT-BTC
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/01/2023
51 Thông tư 05/2023/TT-BTNMT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường
Hiệu lực: 18/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 05/2023/TT-BTNMT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
52 Nghị định 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước
Hiệu lực: 11/07/2019 Tải xuống
 • Số hiệu: 63/2019/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 04/04/2023
53 Chỉ thị 07/CT-BGTVT về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ ngành Giao thông Vận tải
Hiệu lực: 31/08/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 07/CT-BGTVT
 • Loại: Chỉ thị
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 03/04/2023
54 Thông tư 15/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục
Hiệu lực: 28/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 15/2023/TT-BGDĐT
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
55 Quy định 32-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Hiệu lực: 16/09/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 32-QĐ/TW
 • Loại: Quy định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/03/2023
56 Nghị định 102/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
Hiệu lực: 01/01/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 102/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/01/2023
57 Thông tư 16/2023/TT-BKHCN hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ
Hiệu lực: 25/09/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 16/2023/TT-BKHCN
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
58 Quyết định 2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021 – 2026
Hiệu lực: 23/11/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 2007/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 03/04/2023
59 Nghị quyết 74/2022/QH15 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Hiệu lực: 15/11/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 74/2022/QH15
 • Loại: Nghị quyết
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/01/2023
60 Thông tư 10/2023/TT-BVHTTDL hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Hiệu lực: 01/10/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 10/2023/TT-BVHTTDL
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
61 Quyết định 1658/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Hiệu lực: 30/12/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 1658/QĐ-TTg
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 17/01/2023
62 Nghị định 134/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Hiệu lực: 30/12/2021 Tải xuống
 • Số hiệu: 134/2021/NĐ-CP
 • Loại: Nghị định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 06/10/2022
63 Thông tư 54/2023/TT-BTC hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính
Hiệu lực: 01/10/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 54/2023/TT-BTC
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
64 Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Hiệu lực: 06/04/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 12-KL/TW
 • Loại: Kết luận
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 23/03/2023
65 Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Hiệu lực: 15/10/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 07/2023/TT-BLĐTBXH
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
66 Hướng dẫn 25-HD/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực
Hiệu lực: 01/08/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 25-HD/BCĐTW
 • Loại: Hướng dẫn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 02/03/2023
67 Thông tư số 02/2023/TT-VPCP ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính
Hiệu lực: 25/10/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 02/2023/TT-VPCP
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 05/10/2023
68 Quyết định 1504/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải"
Hiệu lực: 14/11/2022 Tải xuống
 • Số hiệu: 1504/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 07/12/2022
69 Quyết định số 271/QĐ-BGTVT, "Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ Giao thông vận tải"
Hiệu lực: 21/03/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 271/QĐ-BGTVT
 • Loại: Quyết định
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 10/05/2023
70 Kế hoạch số 4141/KH-BGTVT về kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải
Hiệu lực: 24/04/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 4141/KH-BGTVT
 • Loại: Công văn
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 10/05/2023
71 Thông tư 01/2023/TT-TTCP hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra
Hiệu lực: 18/12/2023 Tải xuống
 • Số hiệu: 01/2023/TT-TTCP
 • Loại: Thông tư
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Cập nhật: 27/11/2023
Dữ liệu ĐTNĐ
Liên kết website
Góp ý - Hỗ trợ
Thống kê truy cập
Copyright © 2021 Viwa-s.gov.vn. Design Web: PhuongNamVina